Kvalitetsstandard - daghjem

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til daghjem.

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

KVALITETSSTANDARD

Daghjem - personalestøttet aktivitet og motion
Emne Indhold
Lovgrundlag

 Servicelovens §84:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne."

Hvem kan få tilbud om personalestøttet aktivitet eller daghjem?
 • Du har brug for motivation og støtte til deltagelse i aktiviteter, motionstilbud og socialt samvær
 • Du har begyndende udfordringer med at mestre kognitive, fysiske og sociale færdigheder.
 • Du har brug for støtte til din egenomsorg.
 • Dine nærtstående har brug for afløsning.
 • Du kan indgå i gruppesammenhænge og profitere af indholdet i daghjemstilbuddet.
Hvad er formålet med personalestøttet aktivitet eller daghjem?
 • At støtte dig i at deltage i meningsfulde aktiviteter og motionstilbud og give mulighed for samvær på aktivitetscentre og/eller i daghjem
 • At bidrage til at din hverdag fungerer
 • At aflaste/afløse dine nærtstående
 • At støtte dig i at opretholde din nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt.
 • Forebygge tab af færdighedsevne.
 • Forebygge ensomhed
Hvordan opfylder vi formålet?

Vi hjælper dig med redskaber til at opnå en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv. Du får hjælp til at deltage i aktiviteter og motionstilbud, der giver mening for dig.

Hvad kan indsatsen indeholde?

Personalestøttede aktiviteter eller ophold i et daghjem foregår i dagtimerne i trygge og overskuelige rammer.

 • Kompenserende støtte og hjælp til at kunne indgå i aktiviteter, motion og socialt samvær - tilpasset dit behov.
 • Støtte til struktur i din hverdag på centret - både før, under og efter aktiviteter.
 • Støtte til varetagelse af din egenomsorg.
Hvad indeholder indsatsen ikke
 • Genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder (§86), der forudsætter ergo- eller fysioterapeutisk udredning og intervention. Indsatser efter §86 skal bevilges særskilt.
 • Individuelle aktiviteter udenfor aktivitetscenteret og daghjemmet.
 • Transport, hvis du selv er i stand til at transportere dig til aktivitetscentret.
Indsatsens omfang

Omfanget kan variere fra halve til hele hverdage og afhænger af din konkrete situation.

Transportmuligheder efter en individuel vurdering.

Indsatsen og omfanget tilpasses løbende individuelt og efter aftale med dig og eventuelt dine nærtstående. Indsatsen evalueres som minimum én gang årlig.

Hvordan får jeg tilbud om træning

Når du eller dine nærtstående oplever behov for støtte til deltagelse i aktiviteter og socialt samvær, Skal I kontakte afdelingen "Træning og Aktivitet" (TAK)

Kontaktoplysninger til TAK:

 • Område Øst: Tlf.: 96285454
 • Område Syd: Tlf.: 96285664
 • Område Nord: Tlf.: 22355706
 • Område Vest: Tlf.: 96285971

Når du eller dine nærtstående oplever et behov for daghjem skal I kontakte Visitationsenheden i Herning Kommune.

Efterfølgende vil personalet fra aktivitetscentret eller en visitator i samarbejde med dig (jer) vurdere din situation og om du er i målgruppen for et daghjems- eller aktivitetscentertilbud.

Bevilges du personalestøttede aktiviteter vil du modtage uddybende information omkring indholdet i tilbuddet.

Bevilges du ophold i daghjem får du tilsendt en skriftlig afgørelse.

Hvad skal jeg betale?

Deltagelse i personalestøttede aktiviteter kræver et medlemskort med egenbetaling. Prisen på medlemskortet er fastlagt politisk.

Du skal betale for eventuel mad, drikke og transport efter gældende takster. Hertil kommer eventuelle udgifter til materialer og udflugter.

Godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 11. september 2019.