Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §84 i Serviceloven - aflastning og afløsning af pårørende.

Afløsning af nære pårørende i hjemmet §84

KVALITETSSTANDARD

Afløsning af nære pårørende i hjemmet §84
Emne Indhold
Lovgrundlag § 84 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? At afløse ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende i hjemmet, der passer en plejekrævende person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel, konkret vurdering. Ydelsen bevilges til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person, som typisk har en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det indgår i vurderingen, hvorvidt den plejekrævende person kan kompenseres med hjælp fra hjemmeplejen, efter Lov om Social Service, §83.

Modtageren af ydelsen varetager typisk dele af den personlige pleje hos den plejekrævende på dele af døgnet, eller er generelt belastet over døgnet, f.eks. pga. lange vågne perioder om natten

Den plejekrævende vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3-4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Afløsning gives i hjemmet, typisk i form af rengøringshjælp, typisk svarende til rengøring efter kvalitetsstanden for rengøring hver 2. uge (A2), hvorefter, der typisk gives hjælp til rengøring i de rum, der bruges, det vil sige badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2 værelses lejlighed.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Døgnafløsning i hjemmet
 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner
Ydelsens omfang Typisk en ydelsespakke hver 2. uge, til rengøring, på hverdage mellem kl. 7.00-17.00. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver. 
Kvalitetsmål Afgørelse træffes inden for 1 måned.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Herning Byråd den 27. marts 2007.
Redaktionelle ændringer foretaget den 8. august 2011.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Redaktionelle ændringer foretaget marts 2014
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015

Planlagt aflastningsophold §84

KVALITETSSTANDARD

Planlagt aflastningsophold §84, stk 1
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk. 1 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for aflastning af pårørende, der passer en person med væsentligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
Hvad er formålet med ydelsen? At aflaste pårørende og dermed være medvirkende til at sikre, at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan blive boende i eget hjem længst muligt.
Betingelser for bevilling af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel vurdering.

Ydelsen tildeles ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person.

 • Vedkommende har typisk en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Det er en forudsætning for tildeling af ydelsen, at den plejekrævende person ikke kan opholde sig alene i eget hjem med øvrige tilbud.

Borgeren vil typisk være beskrevet i funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog, og plejen vil typisk foregå i samarbejde med hjemmeplejen.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Sygepleje og pleje
 • Sociale aktiviteter
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?

 Transport til/fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Der bevilges typisk aflastningsophold i 3 uger pr. år.

Opholdet kan fordeles over året, fortrinsvis i hele uger fra mandag til søndag, efter nærmere aftale med Visitationsenheden.

I helt særlige tilfælde kan der søges om 2 ugers ekstra aflastningsdage.
Hvor tilbydes opholdet

De konkrete tilbud oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Rehabiliteringscentret benyttes normalvis ikke til aflastningsophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste fra hjemmejournal, inkontinenshjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål Der foretages en løbende revurdering på behov for planlagt aflastning i forbindelse med revurdering af andre ydelser
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.

Akutophold

KVALITETSSTANDARD

Akutophold
Emne Indhold
Lovgrundlag  Sundhedslovens §138
Formålet med ydelsen

At forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge indlæggelser
på sygehus eller at følge op på behandlingsindsatsen efter udskrivelse fra sygehus.

Hvilket behov dækker ydelsen

Behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer i forbindelse med midlertidigt ophold på en kommunal enhed.

Målgruppen for ydelsen

Borgere, som ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Visitation til ydelsen

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til midlertidigt akutophold efter sundhedsloven. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra:

 • Hjemmesygeplejen
 • Akutteam
 • Praktiserende læge
 • Hospitaler

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid varetages visitering til akutophold af Akutteamet.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Indsatser, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - herunder sygeplejefaglige indsatser, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer
og som kan etableres og leveres med kort varsel - dvs.
indenfor få timer - på alle tider af døgnet og alle ugens dage - inklusiv søn- og helligdage. Eventuelle terapeutfaglige indsatser er omfattet af opholdet.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport til og fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat
har behov for et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven
eller om borgeren skal fortsætte det midlertidige ophold på en anden
opholdstype efter serviceloven. Det kan være:

 • Vurderingsophold - borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
 • Rehabiliteringsophold - borger skal genvinde tabt funktionsevne.
 • Venteophold - borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet.
Hvor tilbydes opholdet

På Herning Kommunes rehabiliteringscenter.

Hvad koster opholdet

Opholdet er vederlagsfrit. Der er først egenbetaling fra det tidspunkt, hvor borgeren eventuelt overgår til et midlertidigt ophold efter serviceloven.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Borger skal selv medbringe tøj, toiletartikler, medicin - evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinenshjælpemidler mv.

Kvalitetsmål
 • At forebygge sygehusindlæggelse
 • At tilvejebringe den nødvendige særlige sygeplejefaglige indsats
 • At borgerens tilstand stabiliseres/bedres
 • At borgeren tilbydes relevante indsatser i forlængelse af opholdet.
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, dokumenterer og melder tilbage til Visitationsenheden.

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat skal opholde sig på et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven eller om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling, skal det ske via www.borger.dk (digitalt) til Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Klagefristen er indenfor fem år - dog forkortet til to år, hvis du har haft kendskab til eller burde have haft kendskab til - at der er sket en fejlbehandling.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2019.