Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §84 i Serviceloven - aflastning og afløsning af pårørende.

Akut aflastningsophold

KVALITETSSTANDARD

Akut aflastningsophold - §84, stk 2
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk 2 i Lov om Social Service 
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Dækker en akut indsats i forbindelse med et akut opstået behov for kompleks døgnpleje og observation, som ikke kan varetages i hjemmet.

Akut indsats defineres som hjælp, der skal kunne iværksættes og leveres inden for få timer, døgnet rundt.
Hvad er formålet med ydelsen?
 • At yde ikke-hospitalskrævende behandling og pleje
 • At borgeren hurtigst muligt stabiliseres med henblik på at være i eget hjem med den nødvendige pleje og behandling
Modtagere af ydelsen

Modtagere af ydelsen er typisk borgere i eget hjem, der har akut forværring i fysisk/psykisk tilstand og derfor:

 • Har behov for akut hjælp og/eller sygeplejeindsats, som kræver særlige kompetencer og
 • At borgerens behov for akut hjælp ikke kan tilgodeses i hjemmet eller
 • At opholdet efter en lægelig vurdering vil kunne forebygge en indlæggelse på hospital
 • Ikke er i stand til at tilkalde relevant hjælp i løbet af døgnet

Borgeren vil i den akutte situation typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Visitation Praktiserende læge visiterer via visitator / Akut Team.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan indgå:

 • Sygepleje og pleje
 • Terapeutydelser
 • Observation af akut opstået sygdom eller akut opstået komplikationer til sygdom
 • Væske- og ernæringsterapi, herunder sondeernæring
 • Inhalationsbehandling og iltterapi/sug
 • Kateteranlæggelse og -pleje
 • IV-behandling

Indsatsen ydes typisk i samarbejde med praktiserende læge (indsatser leveres efter ordination af en læge i henhold til reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Pleje-behandlingsplan udarbejdes af relevant fagperson.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Behandling, der kræver sygehusindlæggelse
 • Transport til/fra hjemmet (dog afholder Herning Kommune udgiften til transport, hvis der er behov for flytning mellem kommunens midlertidige pladser).
Ydelsens omfang

Et akut ophold vil typisk vare maks. 5 hverdage.

Hvor tilbydes opholdet

Opholdet tilbydes på Rehabiliteringscentret.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt. Se aktuelle priser på kommunens hjemmeside.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinlisten fra hjemmejournal, inkontinens hjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål
 • At borgeren kan tilbydes akut døgnpleje ved behov
 • At sikre relevante tilbud ved udskrivelsen 
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, beskriver og tilbagemelder til Visitationsenheden.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.