Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §84 i Serviceloven - aflastning og afløsning af pårørende.

Planlagt aflastningsophold §84

KVALITETSSTANDARD

Planlagt aflastningsophold §84, stk 1
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk. 1 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for aflastning af pårørende, der passer en person med væsentligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
Hvad er formålet med ydelsen? At aflaste pårørende og dermed være medvirkende til at sikre, at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan blive boende i eget hjem længst muligt.
Betingelser for bevilling af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel vurdering.

Ydelsen tildeles ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person.

  • Vedkommende har typisk en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Det er en forudsætning for tildeling af ydelsen, at den plejekrævende person ikke kan opholde sig alene i eget hjem med øvrige tilbud.

Borgeren vil typisk være beskrevet i funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog, og plejen vil typisk foregå i samarbejde med hjemmeplejen.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?
  • Sygepleje og pleje
  • Sociale aktiviteter
  • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
  • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?

 Transport til/fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Der bevilges typisk aflastningsophold i 3 uger pr. år.

Opholdet kan fordeles over året, fortrinsvis i hele uger fra mandag til søndag, efter nærmere aftale med Visitationsenheden.

I helt særlige tilfælde kan der søges om 2 ugers ekstra aflastningsdage.
Hvor tilbydes opholdet

De konkrete tilbud oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Rehabiliteringscentret benyttes normalvis ikke til aflastningsophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
  • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste fra hjemmejournal, inkontinenshjælpemidler mv.
  • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål Der foretages en løbende revurdering på behov for planlagt aflastning i forbindelse med revurdering af andre ydelser
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.