Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §84 i Serviceloven - aflastning og afløsning af pårørende.

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

KVALITETSSTANDARD

Afløsning af nære pårørende i hjemmet §84
Emne Indhold
Lovgrundlag § 84 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? At afløse ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende i hjemmet, der passer en plejekrævende person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel, konkret vurdering. Ydelsen bevilges til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person, som typisk har en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det indgår i vurderingen, hvorvidt den plejekrævende person kan kompenseres med hjælp fra hjemmeplejen, efter Lov om Social Service, §83.

Modtageren af ydelsen varetager typisk dele af den personlige pleje hos den plejekrævende på dele af døgnet, eller er generelt belastet over døgnet, f.eks. pga. lange vågne perioder om natten

Den plejekrævende vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3-4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Afløsning gives i hjemmet, typisk i form af rengøringshjælp, typisk svarende til rengøring efter kvalitetsstanden for rengøring hver 2. uge (A2), hvorefter, der typisk gives hjælp til rengøring i de rum, der bruges, det vil sige badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2 værelses lejlighed.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Døgnafløsning i hjemmet
 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner
Ydelsens omfang Typisk en ydelsespakke hver 2. uge, til rengøring, på hverdage mellem kl. 7.00-17.00. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver. 
Kvalitetsmål Afgørelse træffes inden for 1 måned.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Herning Byråd den 27. marts 2007.
Redaktionelle ændringer foretaget den 8. august 2011.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Redaktionelle ændringer foretaget marts 2014
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015


KVALITETSSTANDARD

Planlagt aflastningsophold §84, stk 1
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk. 1 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for aflastning af pårørende, der passer en person med væsentligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
Hvad er formålet med ydelsen? At aflaste pårørende og dermed være medvirkende til at sikre, at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan blive boende i eget hjem længst muligt.
Betingelser for bevilling af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel vurdering.

Ydelsen tildeles ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person.

 • Vedkommende har typisk en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Det er en forudsætning for tildeling af ydelsen, at den plejekrævende person ikke kan opholde sig alene i eget hjem med øvrige tilbud.

Borgeren vil typisk være beskrevet i funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog, og plejen vil typisk foregå i samarbejde med hjemmeplejen.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Sygepleje og pleje
 • Sociale aktiviteter
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?

 Transport til/fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Der bevilges typisk aflastningsophold i 3 uger pr. år.

Opholdet kan fordeles over året, fortrinsvis i hele uger fra mandag til søndag, efter nærmere aftale med Visitationsenheden.

I helt særlige tilfælde kan der søges om 2 ugers ekstra aflastningsdage.
Hvor tilbydes opholdet

De konkrete tilbud oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Rehabiliteringscentret benyttes normalvis ikke til aflastningsophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste fra hjemmejournal, inkontinenshjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål Der foretages en løbende revurdering på behov for planlagt aflastning i forbindelse med revurdering af andre ydelser
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Akut aflastningsophold - §84, stk 2
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk 2 i Lov om Social Service 
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Dækker en akut indsats i forbindelse med et akut opstået behov for kompleks døgnpleje og observation, som ikke kan varetages i hjemmet.

Akut indsats defineres som hjælp, der skal kunne iværksættes og leveres inden for få timer, døgnet rundt.
Hvad er formålet med ydelsen?
 • At yde ikke-hospitalskrævende behandling og pleje
 • At borgeren hurtigst muligt stabiliseres med henblik på at være i eget hjem med den nødvendige pleje og behandling
Modtagere af ydelsen

Modtagere af ydelsen er typisk borgere i eget hjem, der har akut forværring i fysisk/psykisk tilstand og derfor:

 • Har behov for akut hjælp og/eller sygeplejeindsats, som kræver særlige kompetencer og
 • At borgerens behov for akut hjælp ikke kan tilgodeses i hjemmet eller
 • At opholdet efter en lægelig vurdering vil kunne forebygge en indlæggelse på hospital
 • Ikke er i stand til at tilkalde relevant hjælp i løbet af døgnet

Borgeren vil i den akutte situation typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Visitation Praktiserende læge visiterer via visitator / Akut Team.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan indgå:

 • Sygepleje og pleje
 • Terapeutydelser
 • Observation af akut opstået sygdom eller akut opstået komplikationer til sygdom
 • Væske- og ernæringsterapi, herunder sondeernæring
 • Inhalationsbehandling og iltterapi/sug
 • Kateteranlæggelse og -pleje
 • IV-behandling

Indsatsen ydes typisk i samarbejde med praktiserende læge (indsatser leveres efter ordination af en læge i henhold til reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Pleje-behandlingsplan udarbejdes af relevant fagperson.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Behandling, der kræver sygehusindlæggelse
 • Transport til/fra hjemmet (dog afholder Herning Kommune udgiften til transport, hvis der er behov for flytning mellem kommunens midlertidige pladser).
Ydelsens omfang

Et akut ophold vil typisk vare maks. 5 hverdage.

Hvor tilbydes opholdet

Opholdet tilbydes på Rehabiliteringscentret.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt. Se aktuelle priser på kommunens hjemmeside.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinlisten fra hjemmejournal, inkontinens hjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål
 • At borgeren kan tilbydes akut døgnpleje ved behov
 • At sikre relevante tilbud ved udskrivelsen 
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, beskriver og tilbagemelder til Visitationsenheden.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.