Kvalitetsstandard - hjælpemidler

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til § i Serviceloven.

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning. 

KVALITETSSTANDARD

Aktivitetshjælpemidler §112
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112, stk. 1 i Lov om Social Service

§ 10, stk. 4 i Lov om Social Service (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov for at udføre aktiviteter eller få udført aktiviteter af væsentlig betydning hos borgere med en varig nedsat funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv, eller
 • er nødvendigt for, at eventuel personlig pleje eller hjælp kan ydes.

Det skal sikres, at de behandlings- træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælpemidler, som bruges i forbindelse med:

 • personlig pleje (fx toiletstol)
 • mobilitet (fx kørestol, rollator)
 • kommunikation (vedr. områderne tale, høre, syn, handicapteknologi)
 • forflytning (fx lift, glidestykke)

øvrige hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Hjælpemidler til træning.
 • Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Fx skal udgifter til brændstof og punkteringer altid afholdes af borger.
 • Borgeren skal selv afholde udgiften til den lovpligtige ansvarsforsikring, når dette er påkrævet.
Ydelsens omfang
 • Rådgivning, vejledning og eventuel træning i brugen af hjælpemidlet såvel som reparation.
 • Det billigste, bedst egnede hjælpemiddel bevilges og kan leveres fra genbrugsdepot.
 • Som hovedregel bevilges kun ét hjælpemiddel af hver type.
 • I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en eventuel merudgift. Frit valgordning.
 • Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Øvrige forhold

Hvis forudsætningen for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidlet som sine egne ting.
Opfølgning Ved behov.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Kropsbårne hjælpemidler og diabeteshjælpemidler
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112 stk. 1 i Lov om Social Service

§ 10 stk. 4 i Lov om Social Service (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal kompensere for en varig funktionsnedsættelse eller et varigt funktionstab.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, samt at lette den daglige tilværelse.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til børn og voksne med varig nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet efter faglig vurdering

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af dette, eller
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller
 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Det skal sikres, at de behandlings- og træningsmæssige muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælpemidler, som kan afhjælpe en lidelse, der er lægediagnosticeret, f.eks.: Sko, skoindlæg, skoforhøjelser, benskinner, rygkorsetter, håndskinner, brystproteser, hudstrips til brystproteser, kompressionsstrømper, brokbandager, halskraver, klenzakskinner, dropfodsskinner, parykker, glasøjne, stomihjælpemidler, diabeteshjælpemidler, arm- og benproteser, kommunikationshjælpemidler (området vedr. tale, syn, høre, handicapteknologi).

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Inkontinenshjælpemidler, behandlingsredskaber.

Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Ydelsens omfang

Rådgivning og vejledning i brugen af hjælpemidlet såvel som reparation.

Der kan bevilges reservehjælpemidler til skiftebrug.

I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en evt. merudgift.
Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Øvrige forhold

Hvis forudsætningerne for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Typisk én gang årligt eller efter behov.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i SLU den 28. november 2006 med adm. rettelse den 27.2.2007.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Inkontinenshjælpemidler §112
Emne Indhold
Lovgrundlag
§ 112 stk. 1 i Lov om Social Service
§ 10, stk. 4 i Lov om Social Service (rådgivning/træning i brug) 
Hvilke behov skal ydelsen dække? Kompensation for varig inkontinens (manglende evne til at holde på urin eller afføring).
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, og at give borgeren mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer fra og med 18 år med   varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1)  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller

2)  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3)  er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Borgeren skal have en kronisk inkontinens.

Borgeren skal være udredt af egen læge og behandlet efter Klinisk Vejledning fra Dansk Selskab for almen medicin 1999 om "udredning og behandling af inkontinens i almen praksis". Det skal også sikres, at de behandlings- og træningsmæssige muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Undtagelsesvist kan kravet om udredning fraviges, når ulemperne ved udredning er større end de forventede fordele ved samme. Der er typisk tale om borgere med en samlet funktionsnedsættelse svarende til funktionsniveau 3 eller 4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via lægen. Kontakt Sygeplejen i Sundhed og Ældre for at få bestilt hjælpemidlet.
Hvad kan indgå i ydelsen?

F.eks. bleer, katetre, katetertilbehør, uridomer, nettrusser, underlag, stiklagen, madrasovertræk.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hjælpemidler under behandlings- og træningsforløb, kolber, éngangs-handsker og -vaskeklude.

Ydelsens omfang

Rådgivning og vejledning i brugen af hjælpemidlet.

I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en evt. merudgift.

Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling skal foreligge hurtigst muligt, dog senest 2 måneder efter henvendelse. Denne periode på op til 2 måneder betragtes således som en udredningsperiode. I udredningsperioden afholder borgeren selv alle udgifter.

Øvrige forhold

Hvis forudsætningerne for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Typisk én gang årligt eller efter behov
Klageadgang

Klage skal ske til Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Byrådet den 12. april 2011.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.
Administrativt ændret marts 2019 (visitation hos Sygeplejen).


KVALITETSSTANDARD

Nødkald og elektronisk nøglesystem §112
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112 stk. 1 i Lov om Social Service

§ 10 stk. 4 i Lov om Social Service (rådgivning/træning i brug)

Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække et midlertidigt eller varigt behov for at kunne kalde hjælp på anden måde end over telefonen..
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren kan tilkalde hjælp ved akut behov (nødkald), samt at hjemmeplejen har adgang til boligen, trods låst dør (elektronisk nøglesystem).
Modtagere af ydelsen

Borgere i målgruppen er f.eks.

 • Borgere med udtalt faldtendens
 • Borgere med svære talelidelser, f.eks. afasi
 • Borgere med livstruende anfald, f.eks. hjertepatienter, diabetespatienter, epileptikere
 • Borgere med flere lidelser, der tilsammen gør, at de ikke kan tilkalde hjælp på sædvanlig måde eller
 • Borgere som er ude af stand til at benytte telefon (både fastnet, mobil og trådløs).

Det skal sikres, at de behandlings-, træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Borgere uden for målgruppen
 • Borgere, der er bekymrede for at falde, og som ikke er inden for målgruppen
 • Borgere, der er utrygge ved at være alene
 • Borgere, der kan benytte fastnettelefon, mobiltelefon eller trådløs telefon. Anskaffelse af telefon er for egen regning.
Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Opsætning af elektronisk nøglesystem og installering af nødkald.

Nødkald kan være tilknyttet fastnettet eller være mobilt med SIM-kort.

Hvor der ikke er mobildækning, kan der i særlige tilfælde ydes hjælp til oprettelse af fastnetlinje, hvis borgeren ikke i forvejen har fastnetforbindelse.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, f.eks. til drift eller rengøring. Der ydes ikke hjælp til abonnement / SIM-kort.

Ydelsens omfang

Opsætning, rådgivning, vejledning, test ved installering samt reparation i låneperioden.

Som hovedregel bevilges kun ét hjælpemiddel af hver type.

Kommunen anviser leverandør.

Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling foreligger inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Øvrige forhold

Hvis borgeren har brug for hjemmepleje og ikke selv kan åbne døren, kan der i visse tilfælde bevilges elektronisk nøglesystem af hjemmesygeplejersken eller distriktslederen for hjemmeplejen/ privat leverandør, uden at der er bevilget nødkald.

Derudover kan der i særlige tilfælde af hjemmesygeplejen, demenskonsulenterne og hjælpemiddelterapeuterne bevilges bl.a. røgalarm og trædemåtte, som kan kobles til nødkald.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Minimum 1 gang hvert andet år revurderes, om der fortsat er behov for nødkald og elektronisk nøglesystem. Ved ændringer i borgerens situation skal der ske en revurdering.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Forbrugsgoder §113
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 113 i Lov om Social Service

§ 10, stk. 4 i Lov om Social Service (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Et forbrugsgode er fremstillet til den almene forbruger og det skal

 • i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller
 • i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • være nødvendigt for at borgeren kan udøve et erhverv.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, og at den pågældende kan udføre dagligdagsfunktioner, som vedkommende ellers ikke ville være i stand til uden hjælp, og hvor der i øvrigt ikke er andre personer i husstanden, der med rimelighed kan påtage sig opgaven.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til køb af forbrugsgode til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det skal sikres, at de behandlings-, træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Forbrugsgoder der ikke indgår i sædvanligt indbo. Hermed forstås ting, der ikke forekommer i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som er indeholdt i den almindelige levestandard og levemåde.
 • Der kunne eksempelvis være tale om specialindrettede 2-hjulede cykler, elevationssenge, specielle køkkenredskaber, el-scooter, 3-hjulet knallert, badebænke, og specielle køkken- og baderedskaber.
 • Forbrugsgoder der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Hjælp til køb af forbrugsgoder, der indgår i normalt, sædvanlig indbo, fx stole, borde, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumbler, senge, madrasser, dyner/puder, telefoner, TV og almen IT-udstyr (soft- og hardware) mv.
 • Som hovedregel ydes ikke hjælp til udskiftning af et forbrugsgode.
 • Reparation og driftsomkostninger, dette betales af borgeren selv.
Ydelsens omfang
 • Der ydes kun hjælp til et forbrugsgode, når anskaffelsesprisen overstiger 500 kr.
 • Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
 • Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, afholder kommunen de nødvendige merudgifter.
 • Det økonomiske tilskud ydes til forbrugsgoder, som kan købes i almindelig handel.
 • Borger indkøber selv forbrugsgodet, efter godkendelse af kommunen.
 • Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån, kommunen anviser leverandør.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Midlertidige hjælpemidler §113b
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 113 i Lov om Social Service

Hvilke behov skal ydelsen dække?

Ydelsen skal dække behov for at udføre aktiviteter eller få udført aktiviteter af væsentlig betydning hos borgere med en midlertidig nedsat funktionsevne.

Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse i en midlertidig og afgrænset periode.
Modtagere af ydelsen

Borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne og når hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte funktions-evne, eller
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv, eller
 • er nødvendigt for, at eventuel personlig pleje eller hjælp kan ydes.
Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Genbrugshjælpemidler, som bruges i forbindelse med:

 • personlig pleje (fx toiletstol)
 • mobilitet (fx kørestol, rollator)
 • forflytning (fx lift, glidestykke)
 • øvrige hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

Forbrugsgoder når prisen overskrider 500 kr. (fx el-køretøj)

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Fx skal udgifter til brændstof og punkteringer altid afholdes af borger.
 • Forbrugsgoder under 500 kr. henstilles til borgers eget køb
Ydelsens omfang
 • Støtten ydes som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren, og de i øvrigt gældende regler om udmåling af støtte til forbrugsgoder og fritvalg finder ikke anvendelse.
 • Kommunen betaler den fulde pris af forbrugsgodet, som efterfølgende tilhører kommunen.
 • Rådgivning, vejledning og eventuel træning i brugen af hjælpemidlet.
 • Det billigste, bedst egnede hjælpemiddel bevilges og kan leveres fra genbrugsdepot.
 • Hjælpemiddelet kan kun udlånes én gang indenfor den samme midlertidige periode.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Øvrige forhold

Hvis forudsætningen for bevillingen ændres, revurderes denne. Viser det sig at funktionsnedsættelsen mod forventning bliver varig kan hjælpemidlet/ forbrugsgodet efterfølgende bevilges efter §§ 112, 113.
Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet skal herefter leveres / hentes retur.
Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidlet som sine egne ting.
Efter udlånets udløb kontaktes borgeren fra Hjælpemiddelenheden om aftaler vedrørende returnering af hjælpemidlet.

Opfølgning Ved behov.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2019.


KVALITETSSTANDARD

Boligindretning §116
Emne Indhold
Lovgrundlag § 116, stk. 1 i Lov om Social Service
Hvilke behov skal ydelsen dække? Der ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at dække behov for at kunne færdes i egen bolig samt udføre aktiviteter af væsentlig betydning.
Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er:

 • at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, således at andre former for ydelser bliver reduceret/udskudt/forebygget,
 • at andres arbejde i forhold til borgeren lettes, samt
 • at boligen bliver bedre egnet som opholdssted for den pågældende.
Modtagere af ydelsen

Der ydes boligindretninger til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Hjælpen anses for nødvendig, når en boligindretning set i forhold til ansøgerens funktionsevne skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem.

Det skal sikres, at de behandlings- og træningsmæssige muligheder samt alternative hjælpemidler er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Boligindretninger omhandler typisk mindre ændringer som fx fjernelse af dørtrin (nagelfaste), men kan også indeholde om- og tilbygninger.

Der, hvor det er hensigtsmæssigt, kan anden bolig tilbydes.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Modernisering og vedligeholdelse.

Kommunen reetablerer som hovedregel ikke boligindretninger. Dog indgås der aftale om reetablering i lejebolig, når udlejer stiller krav om dette.

Ydelsens omfang

Afhængig af behovet og boligindretningens art.

Ved bekostelige indretninger undersøges det, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene evt. kan tilvejebringes ved flytning.

Borgeren kan vælge andre materialer og anden håndværker mod selv at betale merprisen. Det er et krav, at boligindretningen fortsat lever op til de opstillede funktionelle krav og kan godkendes.

Medfører den bevilgede boligindretning en ikke ubetydelig værdiforøgelse af boligen, bevilges den vurderede værdiforøgelse som et rente og afdragsfrit lån. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte. Som sikkerhed for lånet tinglyses pantebrev i ejendommen.
Tidsfrister

Ved akut behov - fx for fjernelse af dørtrin ved faldrisiko, eller hvor der er opstået behov for at anvende kørestol eller rollator - skal ydelsen være leveret hurtigst muligt, dog inden 5 dage efter henvendelse.

Øvrige afgørelser om boligændringer foreligger typisk inden for 2 måneder efter henvendelse.

Ved større boligændringer kan tidsfristen dog være op til 6 måneder.

Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.