Kvalitetsstandard rehabilitering og klippekort

Her kan du se mere om kvalitetsstandarder under serviceloven, der er relevante i forhold til rehabilitering og særlige hjælp.

Vælg den eller de emner, der interesserer dig.

KVALITETSSTANDARD

Rehabilitering §83a
Emne Indhold
Lovgrundlag § 83a i Lov om Social Service

Hvilke behov skal ydelsen dække?

Indsatsen skal:

 • Understøtte realiseringen af udviklingspotentialer indenfor borgerens funktionsevneniveau.
 • Støtte borgeren i indsatsen frem mod en højere grad af selvstændig-hed med hensyn til opgaver forbundet med personlig pleje og praktiske gøremål.
Sikre at rehabiliteringsindsatsen er målrettet og tidsafgrænset.
Formålet med indsatsen At tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliterings-forløb til borgere, der får eller ansøger om (mere) hjemmehjælp efter §83 i Lov om Social Service - og som har et rehabiliteringspotentiale - med henblik på at kunne nedsætte behovet for hjemmehjælp i forbindelse med personlig pleje og/eller praktisk bistand.
Modtagere af ydelsen

Borgere i Herning Kommune som får eller ansøger om (mere) hjemmehjælp efter Servicelovens §83 og som vurderes at være i målgruppen for hjemmehjælp efter §83.

Kendetegnende for borgerne er:

 • At de vurderes at have potentiale for træning.
 • At de har fysiske og psykiske ressourcer, så der er potentiale for udvikling.

At de typisk befinder sig indenfor funktionsniveau 2 eller 3 i Fælles Sprog II.

Hvad kan indgå i ydelsen?

I forbindelse med henvendelser om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp er Herning Kommune forpligtet til forud for afgørelsen at undersøge, om borgeren har et rehabiliteringspotentiale der kan nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Hvis borgeren har et rehabiliteringspotentiale vil kommunen sammen med borgeren opstille mål for rehabiliteringsindsatsen. Herefter vil borgeren blive tilbudt et vejlednings- og/eller træningsforløb.

Undervejs i rehabiliteringsforløbet vil borgeren blive tilbudt den nødvendige kompenserende hjælp og støtte. Hjælpen vil altid have aktiverende sigte og et mål om højest mulig selvhjulpenhed.

Vejlednings-/træningsforløbet kan indeholde indsatser i forhold til eksempelvis selv at kunne mestre hverdagsaktiviteter som:

 • Personlig hygiejne, eksempelvis af- og påklædning
 • Praktiske opgaver, eksempelvis rengøring og tøjvask
 • Forflytning/lejring
 • Struktur i forhold til hverdagsrutiner
 • Mad/drikke
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig hjælp til selvhjælp, som ligger naturligt i den daglige rytme. 

Ydelsens omfang

§83a-rehabiliteringen i Herning Kommune er tilrettelagt efter 3 forskellige forløbstyper:

A-forløb:

 • Et korterevarende forløb - typisk op til 1-2 uger, hvor den ansvarlige medarbejder er en trænende terapeut.

B-forløb:

 • Et længerevarende forløb - typisk op til 4-8 uger, hvor en trænende terapeut samarbejder med hjemmeplejen omkring indholdet i forløbet.

C-forløb:

 • Et længerevarende forløb - typisk op til 4-8 uger, hvor træningsindsatsen varetages af hjemmeplejen. 
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 5 hverdage.
Opfølgning

Ved afslutningen på et rehabiliteringsforløb evalueres der på målopfyldelsen. På den baggrund træffes der eventuel en fornyet afgørelse om tildeling af hjemmehjælp efter §83 i Lov om Social Service.

Eventuelle justeringer af mål og indsatser sker i samarbejde med borgeren.
Øvrige forhold

Det er den hjemmeplejeleverandør, som borgeren har valgt, som står for rehabiliteringsindsatsen.

Den terapeutfaglige indsats leveres af Herning Kommune.

Klageadgang En eventuel klage over afgørelsen skal ske til Visitationsenheden i Herning Kommune indenfor 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 19. september 2018.


KVALITETSSTANDARD

Vedligeholdelsestræning DV - plejen
Emne Indhold
Lovgrundlag
§§ 83, 83a og 86, stk. 2 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Støtte til vedligeholdelsestræning af fysiske, psykiske eller særlige sociale færdigheder i situationer, hvor træningen ikke ligger implicit i den daglige pleje/omsorg, og hvor borgeren er ude af stand til selv at udføre øvelserne
Hvad er formålet med ydelsen
Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.
Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgen ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.
At yde hjælp og støtte til, at borgeren kan fastholde
funktionsniveau, således at:
 • Borgeren kan være mest mulig aktiv i forhold til plejeopgaverne
 • Forebygge yderligere spasticitets/ kontaktur 
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som har længerevarende (som regel mere end 6 måneder) behov for at fastholde øvelser, i forhold til forebyggelse af stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger. 
 
Kendetegnende for borgere, der modtager vedligeholdelsestræning, er, at de f.eks.
 • ikke selv kan gennemføre øvelserne
 • har varige funktionsnedsættelser
 • har risiko for øget plejebehov, hvis øvelserne ikke gennemføres
 • typisk har gennemgået et terapeutisk træningsforløb
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?
Opgaverne tager udgangspunkt i en trænings-/handlingsplan, som er udarbejdet af en terapeut.
Det er typisk øvelser, der hjælper mod stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Øvelserne er igangsat / følges op i samarbejde med en terapeut.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Ydelsen kan ikke tilbydes, såfremt det er relevant med træning/samvær på aktivitetscenter.
Ydelsens omfang
Der bevilges typisk 1-2 ydelsespakker dagligt, 7 gange ugentligt.
Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage.
Den gives ofte i forbindelse med andre ydelser.
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 8 hverdage
Opfølgning
Revurdering vil ske efter aftale med terapeuterne, dog minimum 1 gang årligt. Det vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes
Klageadgang
Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 19. september 2018.


KVALITETSSTANDARD

Vedligeholdelsestræning DVa - plejen aften
Emne Indhold
Lovgrundlag
§§ 83, 83a og 86, stk. 2 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Støtte til vedligeholdelsestræning af fysiske, psykiske eller særlige sociale færdigheder i situationer, hvor træningen ikke ligger implicit i den daglige pleje/omsorg, og hvor borgeren er ude af stand til selv at udføre øvelserne
Hvad er formålet med ydelsen
Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.
Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgen ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.
At yde hjælp og støtte til, at borgeren kan fastholde
funktionsniveau, således at:
 • Borgeren kan være mest mulig aktiv i forhold til plejeopgaverne
 • Forebygge yderligere spasticitets/ kontaktur 
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som har længerevarende (som regel mere end 6 måneder) behov for at fastholde øvelser, i forhold til forebyggelse af stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Kendetegnende for borgere, der modtager vedligeholdelsestræning, er, at de f.eks.
 • ikke selv kan gennemføre øvelserne
 • har varige funktionsnedsættelser
 • har risiko for øget plejebehov, hvis øvelserne ikke gennemføres
 • typisk har gennemgået et terapeutisk træningsforløb
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?
Opgaverne tager udgangspunkt i en trænings-/handlingsplan, som er udarbejdet af en terapeut.
Det er typisk øvelser, der hjælper mod stramme muskler og ufrivillige muskelsammentrækninger.
Øvelserne er igangsat / følges op i samarbejde med en terapeut.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Ydelsen kan ikke tilbydes, såfremt træningen kan foregå i dagtimerne.
Ydelsens omfang
Der bevilges typisk 1-2 ydelsespakker dagligt, 7 gange ugentligt.
Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30 alle ugens dage.
Den gives ofte i forbindelse med andre ydelser.
Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden er 8 hverdage
Opfølgning
Revurdering vil ske efter aftale med terapeuterne, dog minimum 1 gang årligt. Det vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes
Klageadgang
Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 19. september 2018.


KVALITETSSTANDARD

Klippekort (fleksibel indsats pakke)
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 83, §83a og 88 stk.2 i Lov om Social Service

Grundlag for bevilling

At borgeren, der modtager personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 under fritvalgsordningen, kan opspare 30 minutter om ugen i en Klippekortsordning.

Hvilke behov skal ydelsen dække?

I udgangspunktet selvvalgte aktiviteter, som borgeren ikke er i stand til at udføre på egen hånd.

I tilfælde, hvor borger ikke selv er i stand til at redegøre for et behov, vil pakken kunne bevilliges på baggrund af åbenlyse og faglige argumenter om effekt af en indsats (f.eks. dement, der vil finde ro i gåture, følgeskab til lægebesøg o.l.).

Formålet med indsatsen

At øge livskvaliteten for den svageste borger, med tilbud om minimum 30 min. ekstra tid om ugen.

Betingelse for bevilling

At borgeren modtager personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, der er omfattet af fritvalgsordningen.

Borgere, der ikke i forvejen er bevilget:

 • Kontaktperson til døvblinde (serviceloven § 98)
 • Borgerstyret personlig assistent - BPA (serviceloven § 96)
 • Socialpædagogisk støtte (servicelovens §85).
Modtagere af ydelsen

Borgeren modtager eller er berettiget til daglig personlig hjælp og praktisk hjælp efter en konkret individuel vurdering:

 • Typisk har svært ved / er ude af stand til at færdes på egen hånd.
 • Typisk har et meget lille netværk og kan være ensom.

Modtageren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog

Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Ydelsens indhold skal svare til arbejde for en sosu medarbejder, som kan godkendes i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Klippekortet kan bruges til bl.a.:

 • Socialt samvær
 • Ledsagelse
 • Indkøb
 • Udflugter
 • Gåture
 • Avislæsning
 • Supplerende hjælpeopgaver
 • Ekstra indsats i forbindelse med udfordrende indlæggelser og udskrivelser, hvor der ingen pårørende er.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Klippekortet kan ikke bruges til f.eks.:

 • Havearbejde
 • Brændefyldning
 • Snerydning
 • Hovedrengøring
 • Udendørs vinduespudsning

Udgifter forbundet med ydelsen for borger og hjælper, skal borger selv afholde.

Ydelsens omfang

Minimum 30 minutter pr. uge, som tæller 1 klip.

Klip kan opspares i op til 13 uger, svarende til 13 klip, som omregnes til maksimalt 6,5 timer.

De ældste, ikke forbrugte klip, bortfalder først.

Brug af opsparet klip skal planlægges i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp af hensyn til vagtplanlægning - typisk 4 uger før udførelsen.

Kvalitetsmål Sagsbehandlingstid op til 4 uger.
Opfølgning

Bevillingen revurderes løbende typisk 1 gang om året.

Ved ændring i borgerens situation bliver bevillingen revurderet.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen. På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give medhold eller fastholde afgørelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 19. september 2018.