Kvalitetsstandard praktisk hjælp

Her kan du se mere om kvalitetsstandarder under praktisk hjælp.

Vælg den eller de emner, der interesserer dig.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Der er udarbejdet en række kvalitetsstandarder for de ydelser, der kan bevilges, hvis du har brug for praktisk hjælp i din hverdag.

Her kan du læse om de generelle forhold.

Indsatsens lovgrundlag

§§ 83 i Lov om Social Service.

Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats.

Formålet med indsatsen

 • At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer.
 • At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig.
 • At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed

Indsatsen skal understøtte det, borgeren kan, dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt.

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og ressourcer.

I afgørelsen præciseres formålet med indsatsen sammen med borgeren.

Visitation og sagsbehandling

Visitationskompetencen er placeret hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Der bliver aftalt besøg senest 4 uger efter henvendelse fra borgere, som udelukkende modtager rengøringshjælp.

Bevillingen vurderes løbende, dog typisk 1 gang årligt. Ved ændring i borgerens situation skal bevillingen revurderes.

Frit valg af leverandør af rengøring

Borgeren vælger, om det er en privat eller kommunal leverandør, der skal udføre opgaven/indsatsen.

Indsatsen leveres som hovedregel af uddannet personale, herunder elever/studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, deres kendskab og relationer til den enkelte borger.

Endelig tages der hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for praktisk hjælp og pleje.

Leverandøren er forpligtet til at kontakte Visitationsenheden, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsevne.

Borger er ved ændringer i funktionsevnen ligeledes forpligtet til henvende sig til Visitationsenheden.

Der er ikke brugerbetaling.

Klage

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

 

Godkendt af Social-og Sundhedsudvalget 19. september 2018

 

Kvalitetsstandard for ydelser under praktisk hjælp

 

 


KVALITETSSTANDARD

Ugentlig rengøring A1
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren varigt er ude af stand til at udføre på egen hånd på grund af væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som har et længerevarende behov for pleje.
Borgeren kan typisk ikke selv udføre rengøringen på egen hånd og kan ikke få løst opgaven på anden måde.
I vurderingen tages endvidere udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er større børn og/eller ægtefælle, der kan bidrage til eller varetage opgaverne, og at samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed.
Kendetegnende for borgere, der modtager ugentlig rengøring, er, at de f.eks.:
 • nemt taber ting/kommer til at spilde og ikke selv kan tørre det op, f.eks. fordi de ryster meget på hænderne eller har nedsatte kræfter i hænder og arme.
 • kan være blinde og meget svagsynede
 • kan være psykisk/mentalt svækkede.
 • kan lide af astma med diagnosticeret støvallergi.
 • kan være kørestolsbrugere, der færdes meget ude, hvor det medfører ekstra behov for rengøring af gulve.
 • kan være inkontinente, og hvor der af hygiejniske årsager kan være behov for hyppigere rengøring.
 • har en fører- eller servicehund, der er bevilget via Serviceloven, og hvor der på grund af hunden er ekstra behov for rengøring af gulve.
Modtageren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i forhold til rengøring i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen?
Ydelsen omfatter rengøring, hvor rengøring hver 2. uge vurderes ikke at være tilstrækkelig.
Rengøringen omfatter de rum, der bruges, dvs. badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2 - værelses lejlighed (ca. 70 m2).
Med udgangspunkt i visitators bevilling kan rengøringen omfatte:

Badeværelse

 • Håndvask og arealet omkring denne
 • Toilet
 • Spejl
 • Gulv/badeniche

Soveværelse

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Tørre støv af
 • Skifte sengelinned

Køkken

 • Støvsugning/gulvvask
 • Køkkenbordet afvaskes/aftørres
 • Køkkenvask
 • Tømning af affaldspose
 • Køleskab aftørres efter behov både indvendig og udvendig

Opholdsstue

 • Støvsugning/gulvvask
 • Tørre støv af på tilgængelige steder med udgangspunkt i APV'en
Entré, gangarealer og trapper
 • Fejning/støvsugning, herunder dørmåtte
 • Gulvvask
Hjælpemidler
 • Afstøvning/afvaskning af ganghjælpemidler, seng og kørestol
Nærmere definition af de enkelte opgaver:
Støvsugning: Støvsugning af gulve og gulvtæpper
Gulvvask: Gulvvask med gulvskrubbe/moppe
Afvaskning: Med vand og godkendt rengøringsmiddel i køkken og badeværelse.
Aftørring / tørre støv af: På vandrette flader, vindueskarm, borde, hylder, tv og musikanlæg
Øvrige opgaver:
Herudover kan hjælper en efter behov tømme papirkurv/ skraldespand/toiletspand, lufte ud, fjerne spindelvæv samt aftørre synlige pletter og snavs i de beskrevne rum.
Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke ugentligt. Hjælpen kan ydes i tidsrummet 7.00 - 17.00 på hverdage. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Følgende indgår ikke i ydelsen rengøring:
 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner
Der henvises i øvrigt til Loven om fleksibel hjemmehjælp

KVALITETSSTANDARD

Rengøring hver 2. uge (A2)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd på grund af væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, som har et længerevarende behov for pleje.
Borgeren kan typisk ikke selv udføre hele eller dele af rengøringen på egen hånd og kan ikke få løst opgaven på anden måde.
I vurderingen tages endvidere udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er større børn og/eller ægtefælle, der kan bidrage til eller varetage opgaverne,og at samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed.


Borgeren kan ikke modtage ydelsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved:

 • træning eller instruktion i udførelse af opgaverne.
 • at dele rengøringen over flere eller alle ugens dage.
 • anvendelse af egnede rengøringsredskaber eller indkøb af forbrugsgoder.
 • en hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Modtageren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i forhold til rengøring i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Rengøring i de rum, der bruges, dvs. badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 70 m2).

Med udgangspunkt i visitators bevilling kan rengøringen
omfatte:

Badeværelse

 • Håndvask og arealet omkring denne
 • Toilet
 • Spejl
 • Gulv/badeniche

Soveværelse

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Tørre støv af
 • Skifte sengelinned

Køkken

 • Støvsugning/gulvvask
 • Køkkenbordet afvaskes/aftørres
 • Køkkenvask
 • Tømning af affaldspose
 • Køleskab aftørres efter behov både indvendigt og udvendigt

Opholdsstue

 • Støvsugning/gulvvask
 • Tørre støv af på tilgængelige steder med udgangspunkt i APV'en

Entré, gangarealer og trapper

 • Fejning/støvsugning, herunder dørmåtten
 • Gulvvask

Hjælpemidler

 • Afstøvning/afvaskning af ganghjælpemidler, seng og kørestol

Nærmere definition af de enkelte opgaver:

Støvsugning:
Støvsugning af gulve og gulvtæpper

Gulvvask:
Gulvvask med gulvskrubbe/moppe

Afvaskning:
Med vand og godkendt rengøringsmiddel i køkken og badeværelse

Aftørring / tørre støv af:
På vandrette flader, vindueskarm, borde,hylder, tv og musikanlæg

Øvrige opgaver:
Herudover kan hjælperen efter behov tømme papirkurv/skraldespand/toiletspand, lufte ud, fjerne spindelvæv samt aftørre synlige pletter og snavs i de beskrevne rum.

Der kan bevilges 1 ydelsespakke hver 2. uge. Hjælpen kan ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Følgende indgår ikke i ydelsen rengøring:

 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner

Der henvises i øvrigt til Loven om fleksibel hjemmehjælp


KVALITETSSTANDARD

Rengøring hver 3. uge (A3)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren midlertidigt eller varigt er ikke selv kan udføre på egen hånd på grund af væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der midlertidigt eller varigt ikke modtager plejeydelser. Borgeren udfører hele eller dele af rengøringen på egen hånd og kan ikke få løst opgaven på anden måde.
I vurderingen tages endvidere udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er større børn og/eller ægtefælle, der kan bidrage til eller varetage opgaverne, og at samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed.


Borgeren kan ikke modtage ydelsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved:

 • træning eller instruktion i udførelse af opgaverne.
 • at dele rengøringen over flere eller alle ugens dage.
 • anvendelse af egnede rengøringsredskaber eller indkøb af forbrugsgoder.
 • en hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Modtageren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i forhold til rengøring i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Rengøring i de rum, der bruges, dvs. badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 70 m2).

Med udgangspunkt i visitators bevilling kan rengøringen
omfatte:

Badeværelse

 • Håndvask og arealet omkring denne
 • Toilet
 • Spejl
 • Gulv/badeniche

Soveværelse

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Tørre støv af
 • Skifte sengelinned

Køkken

 • Støvsugning/gulvvask
 • Køkkenbordet afvaskes/aftørres
 • Køkkenvask
 • Tømning af affaldspose
 • Køleskab aftørres efter behov både indvendigt og udvendigt

Opholdsstue

 • Støvsugning/gulvvask
 • Tørre støv af på tilgængelige steder med udgangspunkt i APV'en

Entré, gangarealer og trapper

 • Fejning/støvsugning, herunder dørmåtten
 • Gulvvask

Hjælpemidler

 • Afstøvning/afvaskning af ganghjælpemidler, seng og kørestol

Nærmere definition af de enkelte opgaver:

Støvsugning:
Støvsugning af gulve og gulvtæpper

Gulvvask:
Gulvvask med gulvskrubbe/moppe

Afvaskning:
Med vand og godkendt rengøringsmiddel i køkken og badeværelse

Aftørring / tørre støv af:
På vandrette flader, vindueskarm, borde,hylder, tv og musikanlæg

Øvrige opgaver:
Herudover kan hjælperen efter behov tømme papirkurv/skraldespand/toiletspand, lufte ud, fjerne spindelvæv samt aftørre synlige pletter og snavs i de beskrevne rum.

Der kan bevilges 1 ydelsespakke hver 3. uge. Hjælpen kan ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Følgende indgår ikke i ydelsen rengøring:

 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner

Der henvises i øvrigt til Loven om fleksibel hjemmehjælp


KVALITETSSTANDARD

Udvidet rengøring (AU)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd på grund af væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der typisk er ude af stand til at
varetage hele eller dele af rengøringen på egen hånd og ikke kan få løst opgaven på anden måde såvel i en længerevarende som i en midlertidig periode. 

I vurderingen tages endvidere udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er større børn og/eller ægtefælle, der kan bidrage til eller varetage opgaverne, og at samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed.

Kendetegnende for borgere, der modtager udvidet rengøring, er, at de f.eks.
 • kan have et markant tab af evner enten fysisk, psykisk og/eller socialt
 • er ude af stand til at strukturere hverdagen og har særlige behov for ekstra hjælp til rengøring
 • kan være blinde
 • kan have sygdomme, der giver svære rystelser, sygdomme, der medfører et specielt behov for en høj hygiejnestandard (hjemmedialyse)
 • kan være psykisk/mentalt svækkede
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Rengøring i de rum, der bruges, dvs. badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 70 m2).

Med udgangspunkt i visitators bevilling kan rengøringen
omfatte:

Badeværelse

 • Håndvask og arealet omkring denne
 • Toilet
 • Spejl
 • Gulv/badeniche

Soveværelse

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Tørre støv af
 • Skifte sengelinned

Køkken

 • Støvsugning/gulvvask
 • Køkkenbordet afvaskes/aftørres
 • Køkkenvask
 • Tømning af affaldspose
 • Køleskab aftørres efter behov både indvendigt og udvendigt

Opholdsstue

 • Støvsugning/gulvvask
 • Tørre støv af på tilgængelige steder med udgangspunkt i APV'en

Entré, gangarealer og trapper

 • Fejning/støvsugning, herunder dørmåtten
 • Gulvvask

Hjælpemidler

 • Afstøvning/afvaskning af ganghjælpemidler, seng og kørestol

Nærmere definition af de enkelte opgaver:

Støvsugning:
Støvsugning af gulve og gulvtæpper

Gulvvask:
Gulvvask med gulvskrubbe/moppe

Afvaskning:
Med vand og godkendt rengøringsmiddel i køkken og badeværelse

Aftørring / tørre støv af:
På vandrette flader, vindueskarm, borde,hylder, tv og musikanlæg

Øvrige opgaver:
Herudover kan hjælperen efter behov tømme papirkurv/skraldespand/toiletspand, lufte ud, fjerne spindelvæv samt aftørre synlige pletter og snavs i de beskrevne rum.

Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Følgende indgår ikke i ydelsen rengøring:

 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner

Der henvises i øvrigt til Loven om fleksibel hjemmehjælp


KVALITETSSTANDARD

Tøjvask (B1)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af tøjvask, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at udføre på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der typisk ikke selv kan udføre tøjvask på egen hånd. Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.
Til borgere med specielle behov kan der tildeles ekstra hjælp til tøjvask, f.eks. borgere, der er meget inkontinente eller er i specialbehandling som kræver hyppige tøjvask.
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 eller 4 i Fælles Sprog.
Hvad er omfanget af ydelsen
Hjælp til tøjvask omfatter vask af tøj til dagligt brug, typisk i egen
vaskemaskine eller fællesvaskeri i boligblokken.
Ydelsen tøjvask kan omfatte følgende opgaver:
 • Sortere vasketøj
 • Sætte vaskemaskine/tørretumbler i gang
 • Hænge tøj op
 • Tage tøj ned
 • Lægge tøj sammen
 • Lægge tøj på plads
 • Evt. pakke tøj til vaskeri/renseri
Der bevilges typisk 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i
tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Borgere med specielle behov kan
tildeles ydelsen oftere. En ydelsespakke kan leveres over 2 dage. So
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Strygning, rulning, vask af sengetæpper, gardiner, puder og dyner samt
vask på møntvaskeri.

KVALITETSSTANDARD

Ærinder i bank (B2)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Hjælpen har et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selvhjulpenhed.
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i form af ærinder til bank, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at foretage på grund af nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at gå i bank for dermed at bidrage til
 • borgerens mulighed for at få udført opgaver i forbindelse med bank
 • at borgerens regninger bliver betalt
 • at borgeren har kontanter
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der ikke selv kan gå i banken på egen hånd. Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.
Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til bank, er, at de har et meget begrænset/ingen netværk/pårørende, der kan foretage nødvendige ærinder i forbindelse med bank for dem.
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Hvad er omfanget af ydelsen
 • Betaling af regninger i bank, hvor disse ikke kan tilmeldes en betalingsordning, f.eks. PBS
 • Hæve penge i bank.
Der bevilges typisk én ydelsespakke pr. måned. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til
 • andre ærinder end bank
 • følgeskab med borgeren i forbindelse med bankærinder

KVALITETSSTANDARD

Bestilling af varer / sætte varer på plads (B3)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af bestilling af varer / sætte varer på plads, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at foretage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at foretage bestilling af varer og sætte varer på plads, for dermed at bidrage til
 • at borgeren har mad og drikke i hjemmet
 • at mad og drikke opbevares forsvarligt og korrekt 
 • borgerens velvære og trivsel.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der fysisk, psykisk og/eller mentalt
ikke selv kan foretage bestilling af varer og sætte varer på plads på egen hånd.
Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.
Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til bestilling af varer / sætte varer på plads, er, at de f.eks.
 • kan have sproglige problemer / kommunikations-problemer
 • kan være hukommelses svækkede
 • ikke har pårørende/netværk, der kan foretage bestilling af varer /sætte varer på plads for dem
 • kan være immobile
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Skrive indkøbsseddel
 • Hjælp til bestilling af varer
 • Hjælp til at sætte varer på plads efter udbringning
Der kan bevilges 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til
 • indkøb og levering af dagligvarer
 • personlige indkøb eller køb af tøj, gaver m.m.

KVALITETSSTANDARD

Indkøb (dispensationsordning) (B4)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige
opgaver i hjemmet i form af indkøb, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at foretage på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale
forhold.
At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at foretage indkøb, for dermed at bidrage til
 • at borgeren har mad og drikke i hjemmet
 • at mad og drikke opbevares forsvarligt og korrekt
 • borgerens velvære og trivsel.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der på grund af fysiske eller psykiske årsager ikke selv kan foretage bestilling af varer, tage imod varerne og sætte varer på plads.
Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.
Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til indkøb, er:
Buddet, der kommer med de bestilte dagligvarer, kan ikke aflevere varerne på bopælsadressen, da borgeren kan være:
 • utryg, svær angst, svagtseende/blind
 • svært hukommelsessvækket
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Skrive indkøbsseddel
 • Hjælp til bestilling af varer
 • Afhentning af varer/apotekervarer hos den nærmeste handlende
 • Hjælp til at sætte varer på plads efter afhentning.
Der kan bevilges 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til følgeskab med borgerne til indkøb.


KVALITETSSTANDARD

Udbringning af dagligvarer (U)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af udbringning af dagligvarer, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at bestille
på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.
At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at bestille dagligvarer, for dermed at bidrage til
 • at borgeren har mad og drikke i hjemmet
 • at borgeren får dækket sine udgifter til udbringning af dagligvarer og til at køle- og frostvarer sættes på køl/frys.
 • borgerens velvære og trivsel.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, der fysisk, psykisk og/eller mentalt ikke selv er i stand til at bestille dagligvarer.
Kendetegnende for borgere, der modtager udbringning af dagligvarer, er:
 • at de ikke har pårørende/netværk, der kan og vil varetage udbringning af dagligvarer for dem.
 • at de ikke er i stand til at benytte tekniske redskaber, som eksempelvis online supermarked eller telefonisk varebestilling.
Der kan ikke bevilliges udbringning af dagligvarer alene på baggrund af, at borgeren ikke selv fysisk kan hente sine
varer.
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen?
Udbringning af dagligvarer til borgere, som er visiteret. Efter udstedelse af fritvalgsbevis kan borgeren indgå aftale med leverandør af udbringning.
Leverandøren skal have cvr-nr. og vil efterleve krav fra Herning Kommune.
Visitationen kan hjælpe med valg af leverandør.
Der er mulighed for udbringning af dagligvarer maksimalt én gang om ugen.