Kvalitetsstandard pleje og omsorg

Her kan du se mere om kvalitetsstandarder under pleje og omsorg.

Vælg den eller de emner, der interesserer dig.

Kvalitetsstandard for pleje og omsorg

Der er udarbejdet en række kvalitetsstandarder for de ydelser, der kan bevilges, hvis du har brug for praktisk hjælp i din hverdag.

Her kan du læse om de generelle forhold.

Indsatsens lovgrundlag

§§ 83 i Lov om Social Service.

Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats.

Formålet med indsatsen

 • At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer.
 • At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig.
 • At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed

Indsatsen skal understøtte det, borgeren kan, dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt.

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og ressourcer.

I afgørelsen præciseres formålet med indsatsen sammen med borgeren.

Visitation og sagsbehandling

Visitationskompetencen er placeret hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 

Der er en sagsbehandlingstid på 5 hverdage.

Bevillingen vurderes løbende, dog typisk 1 gang årligt. Ved ændring i borgerens situation skal bevillingen revurderes.

Frit valg af leverandør af pleje

Borgeren vælger, om det er en privat eller kommunal leverandør, der skal udføre opgaven/indsatsen.

Indsatsen leveres som hovedregel af uddannet personale, herunder elever/studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, deres kendskab og relationer til den enkelte borger.

Endelig tages der hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for pleje og omsorg.

Leverandøren er forpligtet til at kontakte Visitationsenheden, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsevne.

Borger er ved ændringer i funktionsevnen ligeledes forpligtet til henvende sig til Visitationsenheden.

Der er ikke brugerbetaling.

Klage

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

 

Godkendt af Social-og Sundhedsudvalget 19. september 2018

 

Kvalitetsstandard for ydelser under pleje og omsorg


KVALITETSSTANDARD

Elementær pleje (F1)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække?
Ydelsen skal dække behov i forbindelse med elementær personlig pleje, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formået med ydelsen
At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den elementære pleje skal bidrage til
 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel
Der er tale om kortvarig støtte til enkelte konkrete opgaver, hvor borgeren er den aktive part.
Modtagere af ydelsen
Ydelsen tildeles borgere, som efter træning med hjælpemidler eller ændringer af hverdagsrutiner, ikke kan varetage enkelte plejeopgaver. 
Kendetegnende for borgere, der modtager elementær pleje, er, at de f.eks.
 • selv klarer toiletbesøg
 • er selvhjulpne i forbindelse med spise og drikke
Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 1-2 i Fælles Sprog.
Hvad kan indgå i ydelsen
Følgende kan tildeles som enkeltstående ydelser:
 • Bad (enkelte delfunktioner i forbindelse med bad)
 • Øvre/nedre toilette
 • Af- og påklædning (enkelte delfunktioner i forbindelse med af- og påklædning)
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper
 • Tømning af bækkenstol
 • Enkelte specifikke delfunktioner i forbindelse med spise/drikke
Følgende tildeles kun i forbindelse med ovenstående ydelser:
 • Hårvask -inklusive tørring af hår
 • Lægeordineret medicingivning, herunder øjendryp og hudpleje
 • Neglepleje
 • Rede/lufte seng
 • Sengetøjsskift
Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og maks. 7 ydelsespakker pr. uge. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Dog skal opgaver i relation til morgenpleje være påbegyndt inden kl. 10.30.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
Frisørarbejde - herunder isætning af curlere i håret
Speciel fodpleje (f.eks. diabetikere) og lakering af negle

KVALITETSSTANDARD

Elementær daglig pleje (F2)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med elementær daglig pleje/ernæring, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den elementære daglige pleje/ernæring skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om kortvarig støtte/assistance/guidning på de enkelte områder/opgaver, hvor borgeren deltager aktivt.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der efter træning har behov for kortvarig støtte til at overkomme, overskue eller tage initiativ til enkelte opgaver.

Kendetegnende for borgere, der modtager elementær daglig pleje, er, at de f.eks.

 • generelt set selv klarer forflytninger
 • har behov for hjælp/støtte til morgenpleje
 • selv klarer toiletbesøg
 • kan have behov for hjælp til at varme mad, smøre aftensmad, finde drikkevarer
 • kan spise/drikke selv med hjælp til enkelte delfunktioner
 • kan være lidt glemsom/lidt nervøs/"skrøbelig" / kan have lettere besvær med at orientere sig
 • kan have behov for hjælp til enkelte opgaver om aftenen i forbindelse med aftensmad og sengetid

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2-3 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Bad
 • Øvre/nedre toilette
 • Af- og påklædning
 • Ud af / i seng
 • Støtte/hjælp til at varme/smøre/servere mad og drikke eller anden ernæring

Nedenstående ydelser gives efter behov sammen med ovenstående ydelser:

 • Hårvask - inklusive tørring af hår
 • Lægeordineret medicingivning, herunder øjendrypning
 • Bækkenstol- og kolbetømning
 • Rede/lufte seng
 • Sengetøjsskift
 • Sikre støtte til struktur i dagtimerne
 • Opvask
 • Neglepleje
 • Hudpleje
 • Barbering
 • Tandbørstning/protese
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper

Der kan bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og op til 7 ydelsespakker pr. uge. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Dog skal opgaver i relation til morgenpleje være påbegyndt inden kl. 10.30.

Ydelsespakken kan opdeles i typisk 1-2 besøg.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Frisørarbejde - herunder isætning af curlere i håret
 • Speciel fodpleje (f.eks. diabetikere) og lakering af negle
 • Forberedelse/tilberedning af varm mad
 • Madlavning til / oprydning efter gæster eller hjemmeboende, rask ægtefælle eller større børn

KVALITETSSTANDARD

Grundlæggende pleje (F3)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med grundlæggende pleje/ernæring, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den grundlæggende pleje/ernæring skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om detaljeret støtte/assistance/guidning/hjælp til udførelsen af forskellige opgaver.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der typisk ikke selv kan varetage de fleste plejeopgaver. Borgeren kan have et stort behov for støtte/vurdering/hjælp inden for flere områder og måske behov for jævnligt tilsyn.

Kendetegnende for borgere, der modtager grundlæggende pleje, er, at de f.eks.

 • har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ til opgaven
 • kun kan klare få opgaver
 • kun kan klare få opgaver omkring toiletbesøg
 • kun kan klare få opgaver omkring personlig hygiejne, påklædning m.m.
 • selv spiser maden, når den er serveret, og borgeren er hjulpet til rette
 • har til trods for hjælpemidler problemer med at færdes alene
 • kan have behov for hjælp til forflytning / udtalt faldrisiko
 • har behov for hjælp i forbindelse med middagshvil
 • kan have manglende korttidshukommelse
 • kan deltage i udvalgte aktiviteter, men taber overblik
 • kan have svært ved at strukturere døgnet
 • har behov for aften-/nathjælp

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Bad
 • Øvre/nedre toilette
 • Af- og påklædning
 • Forflytninger
 • Hjælp til toiletbesøg (herunder hjælp til stomi, bleer, evt. kateter m.m.)
 • Støtte/hjælp til at varme/smøre/servere mad og drikke eller anden ernæring

Nedenstående ydelser gives efter behov:

 • Hårvask - inklusive tørring af hår
 • Lægeordineret medicingivning
 • Bækkenstol- og kolbetømning
 • Rede/lufte seng
 • Sengetøjsskift
 • Holde styr på hverdagen og sikre struktur i dagtimerne
 • Neglepleje
 • Hudpleje
 • Barbering
 • Tandbørstning/protese
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper
 • Opvask

Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke dagligt og op til 7 ydelsespakker pr. uge. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Dog skal opgaver i relation til morgenpleje være påbegyndt inden kl. 10.30.

Ydelsespakken kan opdeles i 2 eller flere besøg.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Frisørarbejde - herunder isætning af curlere i håret
 • Speciel fodpleje (f.eks. diabetikere) og lakering af negle
 • Forberedelse/tilberedning af varm mad
 • Madlavning til / oprydning efter gæster eller hjemmeboende, rask ægtefælle eller større børn

KVALITETSSTANDARD

Kompleks pleje (F4)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med personlig pleje/ernæring, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen/ernæringen skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om fuldstændig hjælp/guidning til udførelsen af opgaven.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp/guidning samt hyppige eller konstante tilsyn.

Kendetegnende for borgere, der modtager kompleks pleje, er, at de f.eks.

 • er ude af stand til at overkomme / overskue / tage initiativ til personlig pleje
 • er ude af stand til at udføre opgaver omkring toiletbesøg 
 • er ude af stand til at overkomme / tage initiativ til at spise og drikke
 • er ude af stand til at færdes / bevæge sig / selv ændre stilling
 • er stole- og sengebundne
 • kan være hukommelsessvækkede
 • ikke kan tage vare på sig selv
 • er ude af stand til / har massive problemer med at vælge / udføre / tage initiativ til aktivitetstilbud. Kan være til stede, men kan ikke deltage aktivt.
 • ikke kan genkende nære pårørende
 • har behov for aften-/nathjælp

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Bad
 • Øvre/nedre toilette
 • Hårvask - inklusive tørring af hår
 • Af- og påklædning
 • Forflytninger
 • Vending/lejring
 • Lægeordineret medicingivning
 • Hjælp til toiletbesøg
 • Bækkenstol- og kolbetømning
 • Rede/lufte seng
 • Sengetøjsskift
 • Holde styr på hverdagen
 • Fastholdelse af døgnrytme
 • Neglepleje
 • Hudpleje
 • Barbering
 • Tandbørstning/protese
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Varme/smøre/servere mad og drikke eller anden ernæring
 • Hjælp til indtagelse af mad/drikke
 • Opvask

Der kan bevilges 1 ydelsespakke dagligt og op til 7 ydelsespakker pr. uge. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Dog skal opgaver i relation til morgenpleje være påbegyndt inden kl. 10.30.

Ydelsespakken kan opdeles i 3 eller flere besøg inden for samme dag.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Frisørarbejde - herunder isætning af curlere i håret
 • Speciel fodpleje (f.eks. diabetikere) og lakering af negle
 • Forberedelse/tilberedning af varm mad dagligt
 • Madlavning til / oprydning efter gæster eller hjemmeboende, rask ægtefælle eller større børn.

KVALITETSSTANDARD

Elementær pleje, aften (G1)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med elementær personlig pleje i aftentimerne, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den elementære pleje skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om kortvarig støtte til enkelte konkrete opgaver, hvor borgeren er den aktive part.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der efter træning med hjælpemidler eller ændring af hverdagsrutiner ikke kan varetage enkelte opgaver.

Kendetegnende for borgere, der modtager elementær pleje i aftentimerne, er, at de f.eks.

 • selv klarer alt omkring toiletbesøg
 • er selvhjulpne i forbindelse med spise og drikke
 • ikke har behov for guidning
 • kun har behov for hjælp til en enkelt/enkelte opgaver om aftenen

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 1-2 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Enkelte delfunktioner i forbindelse med af- og påklædning

Kateterposeskift, hjælp til inkontinenshjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper

Lægeordineret medicingivning / medicinsk lægeordineret hudpleje, herunder uddelegerede sygeplejeopgaver, f.eks. hjælp til øjendrypning.

Der kan bevilges 1 ydelsespakke pr. aftenvagt op til 7 gange ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Aftenbesøg er udelukkende planlagte opgaver i relation til pleje, som det ikke er muligt at udføre i dagvagten, eller som ikke kan varetages af andre.


KVALITETSSTANDARD

Elementær daglig pleje, aften (G2)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med elementær daglig pleje/ernæring i aftentimerne, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den elementære daglige pleje/ernæring skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om kortvarig støtte/assistance/guidning på de enkelte områder/opgaver, hvor borgeren deltager aktivt

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der efter træning har behov for kortvarig støtte til at overkomme, overskue eller tage initiativ til enkelte opgaver.

Kendetegnende for borgere, der modtager elementær daglig pleje i aftentimerne, er, at de f.eks.

 • generelt set selv klarer forflytninger
 • har behov for hjælp/støtte til enkelte delfunktioner i forbindelse med klargøring til natten
 • selv klarer toiletbesøg
 • kan have behov for servering af mad/drikke
 • kan spise/drikke selv
 • kan være lidt glemsom/lidt nervøs/"skrøbelig"/kan have lettere besvær med at orientere sig

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2-3 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Personlig hygiejne i forbindelse med klargøring til natten
 • Af- og påklædning
 • Bækkenstol- og kolbetømning, stomi- og kateterskift samt skift af ble/uridom
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper
 • Målrettede støttende opgaver
 • Støtte til struktur i aftentimerne
 • Aftensmad/drikke
 • Lægeordineret medicingivning / medicinsk lægeordineret hudpleje, herunder uddelegerede sygeplejeopgaver, f.eks. hjælp til øjendrypning.

Der kan bevilges 1 ydelsespakke pr. aftenvagt op til 7 gange ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30 og kan opdeles i typisk 1-2 besøg.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Aftenbesøg er udelukkende planlagte opgaver i relation til pleje/omsorg, som det ikke er muligt at udføre i dagvagten, eller som ikke kan varetages af andre.


KVALITETSSTANDARD

Grundlæggende pleje, aften (G3)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med grundlæggende pleje/ernæring i aftentimerne, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Den grundlæggende pleje/ernæring skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel
Der er tale om detaljeret støtte/assistance/guidning/hjælp til udførelse af opgaverne i aftentimerne.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der typisk ikke selv kan varetage de fleste opgaver. Kan have et stort behov for støtte/vurdering/hjælp inden for flere områder.

Kendetegnende for borgere, der modtager grundlæggende pleje i aftentimerne, er, at de f.eks.

 • har vanskeligt ved at overkomme / overskue / tage initiativ
 • kun kan klare få opgaver
 • kun kan klare få opgaver omkring toiletbesøg
 • kun kan klare få opgaver omkring personlig hygiejne, påklædning m.m.
 • selv spiser maden, når den er serveret, og borgeren er hjulpet til rette
 • til trods for hjælpemidler har problemer med at færdes alene
 • kan have behov for hjælp til forflytning / udtalt faldrisiko
 • kan have behov for hjælp i forbindelse med at komme i seng
 • kan have manglende korttidshukommelse
 • kan deltage i udvalgte aktiviteter, men taber overblik
 • kan have svært ved at strukturere døgnet
 • har behov for dag-/nathjælp

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Personlig hygiejne i forbindelse med klargøring til natten
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg, bækken- og kolbetømning, stomi- og kateterpleje samt skift af ble/uridom
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper
 • Forflytning, lejring
 • At sikre støtte og struktur i aftentimerne
 • Målrettede støttende opgaver
 • Hjælp til servering af mad og drikke eller anden ernæring
 • Lægeordineret medicingivning / medicinsk lægeordineret hudpleje

Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. aftenvagt op til 7 gange ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30. Ydelsespakken opdeles typisk i to eller flere besøg.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Aftenbesøg er udelukkende planlagte opgaver i relation til pleje/omsorg, som det ikke er muligt at udføre i dagvagten.


KVALITETSSTANDARD

Kompleks pleje, aften (G4)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med personlig pleje/ernæring i aftentimerne, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen/ernæringen skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel
Der er tale om fuldstændig hjælp/guidning til udførelse af plejeopgaverne i aftentimerne.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der ikke kan tage vare på sig selv.

Kendetegnende for borgere, der modtager kompleks pleje i aftentimerne, er, at de f.eks.

 • er ude af stand til at overkomme / overskue / tage initiativ til personlig pleje
 • ikke kan udføre nogen opgaver omkring toiletbesøg (herunder skift af stomiposer, bleer, evt. kateter)
 • er ude af stand til at overkomme / tage initiativ til at spise og drikke
 • er ude af stand til at færdes / bevæge sig / selv ændre stilling
 • er stole- og sengebundne
 • skal have hjælp til af- og påklædning
 • har behov for hjælp i forbindelse med at komme i seng
 • kan være hukommelsessvækkede
 • ikke kan tage vare på sig selv
 • ikke kan genkende nære pårørende
 • har behov for dag-/nathjælp

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Personlig hygiejne i forbindelse med klargøring til natten
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg, bækkenstol- og kolbetømning, stomi- og kateterpleje samt skift af ble/uridom
 • Kropsbårne hjælpemidler samt støttestrømper
 • Forflytning, vending/lejring
 • At sikre struktur i aftentimerne
 • Servering/indtagelse af mad og drikke eller anden ernæring
 • Lægeordineret medicingivning / medicinsk lægeordineret hudpleje, herunder øjendrypning

Der kan bevilges 1 ydelsespakke pr. aftenvagt op til 7 gange ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30 og opdeles typisk i 3 eller flere besøg.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Aftenbesøg er udelukkende planlagte opgaver i relation til pleje/omsorg, som det ikke er muligt at udføre i dagvagten.


KVALITETSSTANDARD

Grundlæggende/kompleks pleje, nat (H)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med personlig pleje i nattetimerne, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel
 • forebyggelse af sengelejekomplikationer

Der er tale om fuldstændig hjælp/guidning til udførelsen af opgaverne i nattetimerne.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der typisk ikke selv kan varetage plejen af sig selv om natten.

Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp om natten, er, at de f.eks.

 • er ude af stand til at overkomme / overskue / tage initiativ til personlig pleje / væske
 • ikke selv kan foretage toiletbesøg
 • er ude af stand til at overkomme / tage initiativ til at drikke eller indtage anden nødvendig ernæring
 • er ude af stand til at færdes / bevæge sig / selv ændre stilling
 • er stole- og sengebundne
 • kan være hukommelsessvækkede
 • er ude af stand til at administrere/tage medicin
 • har behov for hjælp i dag- og aftentimerne

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3-4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Toiletbesøg, bækken- og kolbetømning, stomi- og kateterpleje samt skift af ble/uridom
 • Forflytning, vending/lejring
 • Hjælp til indtagelse af drikke eller anden ernæring
 • Lægeordineret medicingivning / medicinsk lægeordineret hudpleje
 • Efter forudgående aftale kan borgeren hjælpes i seng, hvis vedkommende kommer sent hjem

Ydelsen kan i særlige tilfælde tildeles som en engangsydelse, f.eks. i tilfælde af at borgeren skal være klar til at køre til undersøgelser tidligt om morgenen.

Der kan bevilges 1 ydelsespakke i hver nattevagt, og op til 7 ydelsespakker ugentligt - uanset antal besøg. Hjælpen ydes i tidsrummet 23.30-07.00.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Natbesøg er udelukkende planlagte opgaver i relation til pleje/omsorg, som det ikke er muligt at udføre i dag- eller aftenvagten, eller som ikke kan varetages af andre.


KVALITETSSTANDARD

Observationsbesøg (O)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Konkret og individuel støttende observation/handling inden for elementær/grundlæggende pleje, hvor borgerens tilstand er ustabil.
Hvad er formålet med ydelsen

At observere borgerens tilstand i perioder, hvor borgerens situation er ændret/forandret/ustabil samt foretage de nødvendige handlinger i denne forbindelse.

Ydelsen er typisk tidsbegrænset.

Ydelsen er ofte skemalagt, men kan også gives i tilfælde af et pludseligt opstået behov på baggrund af en observation/hændelse.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der har akut ændring af funktionsevnen / nyligt er udskrevet fra hospital.

Kendetegnende for borgere, der modtager observationsbesøg, er, at

 • deres tilstand er ændret/ustabil
 • der er usikkerhed omkring borgerens funktionsevne

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2, 3 eller 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Følgende besøg kan indgå i ydelsen:

Besøg med henblik på at afdække borgerens funktionsevne, herunder sikre, at borgeren får mad / drikke / doseret medicin

Besøg for at observere temperaturstigning, opkast, diarré, psykisk tilstand m.m. efter uddelegering fra sygeplejersken

Besøg for at sikre, at borgeren har en hensigtsmæssig døgnrytme

Besøg til borgere, som ikke kan tage telefonen eller anvende nødkald.

Ydelsen kan gives en eller flere gange dagligt i løbet af døgnets 24 timer. Ydes alle ugens dage.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Daglige gentagne opgaver, der kan planlægges, herunder hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller akut besøg.


KVALITETSSTANDARD

Ledsagelse til/fra aktivitetscenter (T/center)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for ledsagelse fra/til boliger anvist af Herning Kommune og i nær tilknytning til aktivitetscenter/ aktivitetshus.
Hvad er formålet med ydelsen

At yde hjælp til borgere, der ikke kan transportere sig selv til aktivitetscentre i forbindelse med aktiviteter, for derved at bidrage til, at

 • livskvalitet i hverdagen og kontakt til omverdenen bevares
 • ensomhed og isolation forhindres, og medvirke til bevarelse af socialt netværk
Modtagere af ydelsen

Ydelserne tildeles borgere, der varetage transport til/fra aktivitetscenter, og hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til.

Kendetegnende for borgere, der modtager ydelsen, er, at de er visiteret til og bor i bolig anvist af Herning Kommune og i nær (ca. 250 m) tilknytning til aktivitetscenter, og ikke kan optrænes til selv at komme til og fra boligen/aktivitetscentret.

Dispensation for borger er altid ud fra en individuel konkret faglig vurdering med udgangspunkt i ydelsens formål.

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælp til af- og påklædning af overtøj. Ydelsen gives ikke til borgere, der alene har dette behov, hvis borgeren modtager en plejeydelse.

Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og maks. 5 pr. uge. Hjælpen leveres i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ydelsen kan ikke tildeles sammen med T/spise ydelsen, hvis borgeren forbliver på centret for at spise.


KVALITETSSTANDARD

Ledsagelse til/fra til spisning på center/hus (T/spise)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for ledsagelse fra/til boliger anvist af Herning Kommune og i nær tilknytning til aktivitetscenter/ aktivitetshus.
Hvad er formålet med ydelsen

At yde hjælp til borgere, der ikke kan transportere sig selv til aktivitetscenter i forbindelse med spisning, for derved at bidrage til, at

 • livskvalitet i hverdagen og kontakt til omverdenen bevares
 • ensomhed og isolation forhindres, og medvirke til bevarelse af socialt netværk
Modtagere af ydelsen

Ydelserne tildeles borgere, der har svært ved / er ude af stand til selv at varetage transport til/fra aktivitetscenter med henblik på spisning, og hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til.

Kendetegnende for borgere, der modtagerydelsen, er, at de er visiteret til og bor i bolig anvist af Herning Kommune og i nær (ca. 250 m) tilknytning til center/aktivitetscenter, og ikke kan optrænes til selv at komme til og fra boligen/aktivitetscentret.

Dispensation for borger er altid ud fra en individuel konkret faglig vurdering med udgangspunkt i ydelsens formål.

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælp til af- og påklædning af overtøj. Ydelsen gives ikke til borgere, der alene har dette behov, hvis borgeren modtager en plejeydelse.

Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og maks. 7 pr. uge. Hjælpen leveres i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Opgaver, der ikke er relateret til ledsagelse i forbindelse med spisning, indgår ikke i ydelsen.

Ydelsen kan ikke bevilges sammen med ydelsen T/center, hvis borgeren er på centret i forvejen.


KVALITETSSTANDARD

Situationsbestemt pleje/omsorg, dag og aften (S)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov, som ligger ud over de i forvejen bevilgede plejeydelser i kompleks pleje, som borgeren varigt ikke selv er i stand til at varetage.
Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde borgeren nødvendig og tilstrækkelig hjælp på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen skal bidrage til

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring/væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel

Der er tale om pleje/omsorg til borgere, der modtager kompleks pleje og som har et specielt og/eller usædvanligt stort behov for pleje/omsorg til opgaver, der ligger ud over de i forvejen bevilgede plejeydelser.

S-ydelsen gives i dagvagt i sammenhæng med andre plejeydelser i kompleks pleje.

G4/S-ydelsen kan ikke gives sammen med andre plejeydelser i aftenvagten.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der modtager kompleks pleje og som har behov for fuldstændig hjælp eller guidning til at varetage egne behov.

Kendetegnende for borgere, der modtager udvidet, situationsbestemt pleje/omsorg, er, at de f.eks.

 • har et uforståeligt sprog for fast personale og kommunikationen ligger ud over bevillingen i kompleks pleje
 • kan have behov for konstant observation under alle måltider i forhold til udtalt fejlsynkning og hvor opgaven ligger ud over kompleks pleje
 • kan have voldsom spasticitet med udtalt stivhed i arme/ben, fastlåsthed i stillinger der skal løsnes ved hjælp af ekstraordinære opgaver før der kan varetages plejeydelser og som ikke er omfattet af DV-ydelser.

Modtageren vil være beskrevet inden for funktionsniveau 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Støtte til at udvikle/fastholde egne ressourcer mest muligt

Udvidet støtte/hjælp i egen personlig pleje og omsorg.

Hjælpen ydes typisk dagligt. I dagvagten kan ydelsen også bestå af halve pakker. Ydelsen kan leveres i tidsrummet 7.00-23.30 alle ugens dage.

S-ydelsen ydes i tidsrummet 7.00-17.00, og G4/S ydes i tidsrummet 16.00-23.30.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Opgaver bevilget efter Lov om Social Service §§ 85, 96 og 97.


KVALITETSSTANDARD

Psykisk støtte og omsorg (C)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med elementær psykisk støtte, vejledning og omsorg til målrettede opgaver.
Hvad er formålet med ydelsen

At yde støtte, omsorg og/eller vejledning til borgere med særlige behov for dermed at bidrage til

 • at borgeren oplever selvhjulpenhed, struktur, tryghed og livskvalitet i hverdagen
 • at borgeren bevarer kontakt til omverdenen
 • borgerens velvære og trivsel
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der ikke kan varetage egenomsorg og holde fast ved strukturerer i hverdagen, og hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til.

Kendetegnende for borgere, der modtagerpsykisk støtte og omsorg, er, at de:

 • ikke er omfattet af § 85 i Lov om Social Service (hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer)
 • har svært ved at strukturere deres hverdag
 • har svært ved at varetage egenomsorg
 • har begrænset/intet netværk
 • kan være svagtseende/blinde
 • kan være følelsesmæssigt ustabile
 • kan være hukommelsessvækkede
 • kan have sproglige problemer / kommunikationsproblemer
 • kan have problemer med at skabe ønsket kontakt med andre

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2, 3 og 4 i Fælles Sprog.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Være lyttende / være igangsættende / fungere som støtte.
 • Hjælp med at holde styr på aftaler, som hjælp til at komme af sted til aftalt tidspunkt til læge, sygehus, træningsgrupper m.m.
 • Hjælp til at skabe sociale kontakter til f.eks. besøgsvenner, familie og bibliotek.
 • Læse postomdelte breve, enkelte avisartikler m.m., så borgeren selv kan agere.
 • Vejledning og støtte i forhold til elementære opgaver, f.eks. ernæring, daglig husførelse, personlig hygiejne/påklædning, brug af vaskemaskine, mikroovn m.v.

I særlige tilfælde bevilges C-ydelse til at tømme skraldespand eller til skift af sengetøj i forbindelse med specialbehandling. Dette gælder borgere, der ikke selv kan tømme skraldespand eller skifte sengetøj, og som er bevilget rengøring. Hjælpen ydes i de uger, hvor der ikke modtages rengøringshjælp.

Der kan bevilges 1-14 ydelsespakker ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Der er ofte flere opgaver i ydelsen.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Læse bøger, ugeblade, avisen
 • Afhjælpning af problemer som psykisk sårbarhed og ensomhed
 • Hjælp til rygning
 • Hjælp til religiøse ritualer
Kvalitetsmål for ydelsen

Sagsbehandlingstiden er på 4 uger, men Visitationsenheden tilstræber en praksis på 5 hverdage.