Hjælp til nødvendige boligændringer

Her kan du læse mere om, hvilken hjælp du kan få, hvis du har behov for at ændre din bolig på grund af sygdom eller handicap.

Ifølge Servicelovens §116 kan du få hjælp til indretning af din bolig, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indretningen skal være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Betingelserne

  • Boligindretning bevilges i videst muligt omfang indenfor eksisterende mure.
  • Der er fokus på at løse de funktionelle krav, der er til boligindretningen og der tages i meget lille grad hensyn til æstetiske krav.
  • Der ydes ikke støtte til istandsættelse, vedligeholdelse eller modernisering.
  • Der bevilges boligindretning i det omfang Herning Kommune finder det nødvendigt for at boligen bliver egnet for dig eller dit barn. I særlige tilfælde, hvis det vurderes, at boligen ikke kan gøres egnet og hvis du har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der ydes hjælp til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises egnet lejebolig.

Ansøg via borger.dk eller kontakt Boligteam.

Gennem samtale med dig og besøg i dit hjem indhentes oplysninger om din eller dit barns lidelse, funktion, behov og bolig. Med dit samtykke indhentes der oplysninger fra f.eks. læger eller andre.

Herning Kommune træffer afgørelse senest 6 måneder efter. Du har en frist på 4 uger til at klage.

Bemærk, at du som udgangspunkt ikke kan påbegynde indretning af din bolig, inden der er givet bevilling fra Herning Kommune. Gør du det, kan Herning Kommune ikke dække din udgift.


Ved bevilling vil vi samarbejde med dig om en løsning af de boligmæssige ulemper, som kommunen kan yde støtte til.

Der indhentes 2-3 håndværkertilbud, der danner grundlag for den endelige bevilling. Du modtager den endelig afgørelse, med beskrivelse af den bevilgede boligindretning og det beløb indretningen kan udføres for.

Du har ret til frit at vælge:

  • En anden håndværker, dog skal håndværkeren være faglært og momsregistreret
  • Andre materialer
  • En anden indretning end den Herning Kommune har valgt.

De valgte materialer og indretning skal dog opfylde de funktionelle krav, der er opstillet for at boligen bliver bedre egnet. Herning Kommunes terapeut skal godkende dit forslag inden du iværksætter byggeriet.


Når klagefristen på 4 uger er gået, kan byggeriet gå i gang. Det aftales, om du selv er tovholder i byggefasen eller Herning Kommune bør varetage den opgave.

Hvis du benytter dig af frit valg, skal du i højere grad selv stå for at lade boligindretningen udføre. Du får højst udbetalt det beløb, som kommunen kunne have fået udført den bevilgede boligindretning for.

Afregning foregår direkte mellem Herning Kommune og leverandøren, som indsender faktura til Herning Kommune. Når du eller dit barn har taget den nye boligindretning i brug, følger terapeuten op.


Bor du i lejebolig, er Herning Kommune forpligtet til, at indgå aftale med udlejer om reetablering af den af Herning Kommune bevilgede boligindretning.


Den bevilgede boligindretning er din ejendom. Du skal derfor afholde udgiften til reparationer og almindelig drift og vedligeholdelse, herunder lovpligtige eftersyn på lifte og elevatorer. Udgifterne hertil kan søges dækket som merudgift efter servicelovens § 41/§100.


Hvis du eller en af barnets forældre ejer boligen, kan Herning Kommunen optage pant i boligen, i de tilfælde, hvor den bevilgede boligindretning medfører en ikke ubetydelig værdiforøgelse af boligen. Den af SKAT vurderede værdiforøgelse bevilges, som et rente og afdragsfrit lån. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte. Som sikkerhed for lånet tinglyses pantebrev i ejendommen.


Ansøg om nødvendige boligændringer

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

Du kan ansøge om nødvendige boligændringer hos kommunen, som afgør, om du kan få boligændringer. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen

Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan de boligændringer, du søger om, kan kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Sanni Høberg Holt
Ergoterapeut, hjælpemidler
Tlf.: 96284333
Send e-mail til vhssh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.