Kvalitetsstandard for boliger

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til midlertidige og permanente ophold, herunder plejebolig og ældreboliger.

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

KVALITETSSTANDARD

Almindelig indrettet ældrebolig
Emne Indhold
Lovgrundlag Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a (ejet af almennyttige boligselskaber med kommunal anvisningsret).
Hvilke behov skal ydelsen dække? Bolig (ikke handicapegnet) til borgere, der på grund af den psykiske tilstand eller sociale forhold har svært ved at overskue egen situation og strukturere døgnet. Borgeren kan ikke selv tage initiativ til at søge anden bolig på det almindelige boligmarked.
Hvad er formålet med ydelsen? At borgere med psykiske/sociale problemstillinger i selvstændig bolig kan hjælpes ud af isolation og/eller blive mere selvhjulpen. 
Modtagere af ydelsen

Borgere, der ikke er mobilitetshandicappede og ikke har en fremadskridende fysisk sygdom, som påvirker mobiliteten. Typisk yngre sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der som led i en handlingsplan eller af sociale årsager har brug for bolig, jf. formålet med ydelsen.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 1 og 2 i Fælles Sprog.

Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre eller Visitationen i Handicap- og Psykiatriafdelingen, Herning Kommune.

Ansøgningsskemaet findes på www.borger.dk (Ældrebolig/plejebolig, ansøg om ophold) og kan rekvireres hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre eller via Herning Kommunes hjemmeside.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Ikke handicapegnet bolig på ca. 45 m2. Der kan være trapper til boligen.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

 Boligændringer.

Ydelsens omfang

Almindeligt indrettet bolig, som Herning Kommune har anvisningsret til. 

Hvor tilbydes boligen Boligerne er placeret i hele Herning Kommune. De konkrete placeringer af boligerne oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad koster boligen Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig).
Kvalitetsmål

Der må højst gå 4 uger, efter at ansøgningsskemaet er modtaget, til det er behandlet. Kan ansøgningen ikke behandles i løbet af 4 uger, vil borgeren modtage brev om forventet dato for afgørelse.

Borgere med størst behov for bolig tilbydes bolig først.

Borgerens konkrete ønske om boligens beliggenhed søges efterlevet, hvilket dog kan forlænge ventetiden på tilbud.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Handicapegnet ældrebolig
Emne Indhold
Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a (ejet af almennyttige boligselskaber med kommunal anvisningsret).

Lov om ældreboliger.

Lov om byfornyelse og boligforbedring (boliger med anvisningsret).

Lov om lette kollektivboliger (boliger med anvisningsret).
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov for særlig indretning af bolig, der tilgodeser varigt mobilitetshandicappede.

Indretningen gør det muligt at bruge ganghjælpemiddel/kørestol indendørs.
Hvad er formålet med ydelsen? At borgeren kan blive mere selvhjulpen.
Modtagere af orlovsydelsen

Borgere med behov for speciel indretning af bolig pga. varigt mobilitetshandicap.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 2 og 3 i Fælles Sprog. 

Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på www.borger.dk, kommunens hjemmeside eller ved at kontakte Visitationsenheden.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Køkkenet er typisk uden underskabe og med højdeindstilleligt køkkenbord.

Øvrige boligændringer sker efter behov.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der kan ikke garanteres kørestolsadgang til kælderniveau og højdeindstilleligt køkkenbord i alle boliger.

Ydelsens omfang

Handicapegnet bolig, som Herning Kommune har anvisningsret til.

Hvor tilbydes boligen De konkrete placeringer af boligerne oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune.
Hvad koster boligen

Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig).

I Nørregade 11 udleveres der boligdokument. Der betales ikke indskud.

Huslejen udregnes dels efter den enkelte borgers skattepligtige indtægt, dels efter driftsudgiften. Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig). 
Særlige forhold, der skal tages hensyn til Længstlevende af samlevende kan blive boende i lejligheden.
Kvalitetsmål

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Tildelingen af ældreboliger sker ud fra følgende:

 • Borgerens konkrete ønske om boligens beliggenhed søges efterlevet, hvilket dog kan forlænge ventetiden på tilbud.
 • Borgere med størst behov tilbydes bolig først. 
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Plejebolig i plejecenter
Emne Indhold
Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 5 stk. 2, 54, 57 og 58a.

Lov om friplejeboliger.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for tilsyn, pleje og støtte hele døgnet og behov for hjælp på uforudsete tidspunkter. 
Hvad er formålet med ydelsen? At borgere med varigt behov for pleje døgnet rundt kan tilbydes relevant pleje og støtte, også i uforudsigelige situationer i løbet af døgnet, samtidig med at borgerens funktionsniveau både fysisk og psykisk bevares/forbedres mest muligt. 
Modtagere af ydelsen
 • Borgere, der på grund af den fysiske og/eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation er ude af stand til at udføre egenomsorg.
 • Borgere, som ikke kan tilbydes relevant pleje og praktisk hjælp i eget hjem med hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælpemidler, nødkald, udvidelse af hjemmehjælp, sygepleje, daghjem, planlagt aflastningsophold, besøgsven, Aflastningstjenesten, medicin mm.
 • Borgere, som ønsker plejebolig på plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i en plejebolig.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Visitation

Visitation via Visitationsenheden, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på www.borger.dk, kommunens hjemmeside eller ved kontakt til Visitationsenheden.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Omfattende pleje og omsorg i døgnets 24 timer.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hjælp til flytning og styring af økonomi.

Tøjvask og måltider kan købes til gældende priser ifølge takstblad.

Ydelsens omfang Mulighed for praktisk hjælp, pleje, psykisk støtte og struktur, fordelt over hele døgnet. Mulighed for samvær og aktiviteter. 
Hvor tilbydes boligen De konkrete placeringer af boligerne kan ses på www.plejecenter.herning.dk eller oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden.
Hvad koster boligen

Der skrives lejekontrakt og betales indskud.

Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte hos Udbetaling Danmark via www.borger.dk

Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig).
Særlige forhold, der skal tages hensyn til I boliger egnet til to vil længstlevende af samlevende tilbydes anden bolig.
Kvalitetsmål

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Herning Kommune tilstræber, at der kan tilbydes relevant boligtype inden for 2 måneder, hvis borgeren ikke ønsker bestemt opholdssted (i henhold til plejeboliggarantien).

Tildelingen af plejebolig sker ud fra følgende:

 • Borgere med størst behov for bolig tilbydes bolig først.
 • Borgerens konkrete ønske om boligens beliggenhed søges efterlevet, hvilket dog kan forlænge ventetiden.
Borgeren på et midlertidigt venteophold, kan om nødvendigt tilbydes en plejebolig et andet sted end ønsket, indtil der kan tilbydes en bolig det ønskede sted eller komme tilbage til egen bolig i ventetiden med tilbud om personlig og praktisk hjælp.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Skærmet plejebolig
Emne Indhold
Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 5 stk. 2, 54, 57 og 58a.

Lov om friplejeboliger.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Særligt og mindre plejemiljø, der kan rumme borgerens adfærd, som følge af borgerens sygdom, typisk demens.
Hvad er formålet med ydelsen?

At borgere tilbydes:

 • Skærmede fysiske rammer og mulighed for tæt omsorg og strukturering af døgnet på baggrund af en adfærd, som kræver dette.
 • At der ikke stilles større krav, end borgeren kan honorere.
At skærme omgivelserne mod borgerens adfærd.
Modtagere af orlovsydelsen

Borgere, der på grund af deres adfærd er ude af stand til at fungere i et almindeligt plejeboligmiljø.

Visitation

Via Visitationsenheden, Sundhed og ældre, Herning Kommune.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på www.borger.dk, kommunens hjemmeside eller ved kontakt til Visitationsenheden.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Omfattende pleje og omsorg i døgnets 24 timer målrettet borgere med særlige behov.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hjælp til flytning og styring af økonomi.

Tøjvask og måltider kan købes til gældende priser ifølge takstblad.

Ydelsens omfang Praktisk hjælp, pleje, støtte, struktur og omsorg i en skærmet bolig. 
Hvor tilbydes boligen De konkrete placeringer af boligerne kan ses på www.plejecenter.herning.dk eller oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden.
Hvad koster boligen

Der skrives lejekontrakt og betales indskud.

Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte hos Udbetaling Danmark via www.borger.dk.

Varme, el og vand betales separat efter forbrug (der er måler til hver bolig).
Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Der kan være etableret særlige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte borgeren, f.eks. adgang til lukket have/gårdhave og alarmsystem.

Det er ikke altid muligt at efterkomme ønske om bestemt beliggenhed af skærmet bolig. 
Kvalitetsmål

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Tildelingen af skærmet plejebolig sker ud fra følgende:

 • Borgere med størst behov for skærmet plejebolig tilbydes bolig først.
Ved akut behov for skærmet bolig kan det være nødvendigt at tilbyde andet opholdssted end ønsket, eventuelt i ventetid på ledig stue det ønskede sted. 
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt i Byrådet 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Akutophold
Emne Indhold
Lovgrundlag  Sundhedslovens §138
Formålet med ydelsen

At forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge indlæggelser
på sygehus eller at følge op på behandlingsindsatsen efter udskrivelse fra sygehus.

Hvilket behov dækker ydelsen

Behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer i forbindelse med midlertidigt ophold på en kommunal enhed.

Målgruppen for ydelsen

Borgere, som ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Visitation til ydelsen

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til midlertidigt akutophold efter sundhedsloven. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra:

 • Hjemmesygeplejen
 • Akutteam
 • Praktiserende læge
 • Hospitaler

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid varetages visitering til akutophold af Akutteamet.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Indsatser, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - herunder sygeplejefaglige indsatser, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer
og som kan etableres og leveres med kort varsel - dvs.
indenfor få timer - på alle tider af døgnet og alle ugens dage - inklusiv søn- og helligdage. Eventuelle terapeutfaglige indsatser er omfattet af opholdet.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport til og fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat
har behov for et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven
eller om borgeren skal fortsætte det midlertidige ophold på en anden
opholdstype efter serviceloven. Det kan være:

 • Vurderingsophold - borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
 • Rehabiliteringsophold - borger skal genvinde tabt funktionsevne.
 • Venteophold - borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet.
Hvor tilbydes opholdet

På Herning Kommunes rehabiliteringscenter.

Hvad koster opholdet

Opholdet er vederlagsfrit. Der er først egenbetaling fra det tidspunkt, hvor borgeren eventuelt overgår til et midlertidigt ophold efter serviceloven.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Borger skal selv medbringe tøj, toiletartikler, medicin - evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinenshjælpemidler mv.

Kvalitetsmål
 • At forebygge sygehusindlæggelse
 • At tilvejebringe den nødvendige særlige sygeplejefaglige indsats
 • At borgerens tilstand stabiliseres/bedres
 • At borgeren tilbydes relevante indsatser i forlængelse af opholdet.
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, dokumenterer og melder tilbage til Visitationsenheden.

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat skal opholde sig på et midlertidigt akutophold efter sundhedsloven eller om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling, skal det ske via www.borger.dk (digitalt) til Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Klagefristen er indenfor fem år - dog forkortet til to år, hvis du har haft kendskab til eller burde have haft kendskab til - at der er sket en fejlbehandling.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2019.


KVALITETSSTANDARD

Venteophold - § 84, stk 2
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk 2 i Lov om Social Service 
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet og behov for hjælp på uforudsete tidspunkter.

Hvad er formålet med ydelsen?

At yde pleje og omsorg døgnet rundt i en venteperiode. 

Modtagere af ydelsen

Borgere, der ikke kan tilbydes relevant pleje i eget hjem og ikke kan være hjemme på grund af f.eks.:

 • Midlertidige fysiske og psykiske restriktioner
 • Ustabile forhold i eget hjem (pårørende indlagt, ombygning af eget hjem eller lignende)
 • At borgeren er døende
 • At borgeren venter på tilbud om ældrebolig/plejebolig

Borgerens funktionsniveau vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan indgå:

 • Pleje/omsorg
 • Sociale aktiviteter
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Vedligeholdelsestræning
 • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Transport til/fra hjemmet (dog afholder Herning Kommune udgiften til transport, hvis der er behov for flytning mellem kommunens midlertidige pladser.
 • Genoptræning
Ydelsens omfang

Omsorg og pleje i døgnophold. 

Hvor tilbydes opholdet

Det konkrete ophold tilbydes på et af kommunens plejecentre.

Rehabiliteringscentret vil som udgangspunkt ikke blive benyttet til venteophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling pr. døgn for venteophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt. Se aktuelle priser på kommunens hjemmeside.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste fra hjemmejournal, inkontinenshjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål

At borgeren kan tilbydes relevant omsorg og pleje i døgnophold i en ventetidsperiode, når tilbud i eget hjem skønnes utilstrækkelige.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Vurderingsophold - (borger fra eget hjem)
Emne Indhold
Lovgrundlag  Servicelovens § 84 stk 2 
Formålet med ydelsen

At dække et pludseligt opstået behov for hyppigt tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvilket behov dækker ydelsen

Behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet - på uforudsete tidspunkter, og hvor dette ikke kan tilvejebringes i eget hjem - herunder med brug af nødkald.

Målgruppen for ydelsen

Borgere i eget hjem med behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet:

 • Med pludselig forværring i deres fysiske eller mentale tilstand, hvor behov for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses af hjemmeplejen/sygeplejen.
 • Hvor der opstår ustabile forhold - eksempelvis at pårørende indlægges.
Visitation til ydelsen

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der visiterer til ikke-planlagt midlertidigt ophold efter serviceloven. Det kan ske på baggrund af en henvendelse fra:

 • Praktiserende læge
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejen
 • Akutteamet

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid varetages visitering af Akutteamet.

Hvad indgår i ydelsen?

Pleje og omsorg - herunder eventuelle terapeutindsatser.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Forplejning, rengøringsmidler/-artikler, TV-pakke, tøjvask og leje/vask af linned - afregnes efter gældende takster - se det udleverede materiale.

Transport til og fra hjemmet.

Hvis der opstår behov for flytning mellem Herning Kommunes enheder, dækker Herning Kommune udgiften til transport.

Ydelsens omfang

Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden hvilke indsatser, der er relevante for borgeren og om borgeren skal fortsætte det midlertidige ophold - eventuelt på en anden opholdstype efter serviceloven.
Det kan være:

 • Vurderingsophold - borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
 • Rehabiliteringsophold - borger skal genvinde tabt funktionsevne
 • Venteophold - borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet

Indholdet i disse opholdstyper er beskrevet i selvstændige kvalitetsstandarder.

Hvor tilbydes ydelsen

På et af kommunes plejecentre eller Herning kommunes rehabiliteringscenter.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling for opholdet. Se venligst det materiale, som udleveres på opholdsstedet.
Taksterne er politisk godkendte og reguleres årligt.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til

Borgeren skal selv medbringe tøj, toiletartikler, medicin - evt. doseringsæske, medicinliste, inkontinens hjælpemidler mv.

Kvalitetsmål
 • At dække borgerens behov for tilsyn og omsorg
 • At stabilisere og forbedre borgerens tilstand - medhenblik på tilbagevenden til eget hjem
 • At tilbyde relevante indsatser ved afslutningen af opholdet.
Opfølgning

Indlæggelsesstedet observerer, dokumenterer og melder tilbage til Visitationsenheden.
Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren fortsat skal opholde sig på et midlertidigt ophold - i så fald på hvilken type.

Klageadgang

Klager sendes til Visitationsenheden indenfor fire uger efter datoen for afgørelsen.
Øverste klageinstans er Social og Sundhedsudvalget.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2019


KVALITETSSTANDARD

Rehabiliteringsophold
Emne Indhold
Lovgrundlag Intet lovgrundlag.
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Tværgående, målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i borgerens eget hjem.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt.

At finde muligheder for, hvordan funktionsniveauet fremover kan forbedres, vedligeholdes eller udsætte en eventuel forringelse. 

Modtagere af ydelsen

Borgere med faldende funktionsniveau:

 • Borgere, der på grund af en kronisk sygdom, f.eks. apopleksi, dissemineret sklerose, KOL, parkinsonisme m.m., har et forventet funktionstab over tid.
 • Borgere, der over længere tid ikke har spist og drukket tilstrækkeligt og dermed har et meget svækket kognitivt og fysisk funktionsniveau.
 • Borgere med svækket evne til egenomsorg, der har behov for støtte til livsstilsændring.

Borgere med akut opstået funktionsnedsættelse:

 • Borgere, der har behov for intensiv rehabilitering og genoptræning efter hospitalsophold med henblik på at mindske fremtidig behandlings- og plejebehov. Eksempelvis apopleksi, traumepatienter, benamputerede m.m.

Borgerne skal være bekendt med egen aktive indsats i et rehabiliteringsophold og være motiveret for det.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Efter en individuel vurdering kan følgende indgå:

 • Tværfaglig vurdering af borgerens samlede situation.
 • Sygepleje og pleje med fokus på at fremme og mestre egenomsorgskapaciteten.
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse).
 • Genoptræning af de fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.
 • Formidling af viden til at skabe forståelse og mestring af egen livssituation.

Iværksættelse af fremtidige tiltag, som kan fastholde borgeren i en positiv og aktiv indsats.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Transport fra/til hjemmet.

Venteophold til plejebolig.

Ydelsens omfang

Varighed af ophold typisk 3 uger. I særlige tilfælde kan bevilges op til 3 måneder. 

Hvor tilbydes opholdet

Opholdet tilbydes på Rehabiliteringscentret.

Hvad koster opholdet

Der er fastsat en egenbetaling pr. døgn for midlertidigt ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt.

Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinlisten fra hjemmejournal, inkontinens hjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål

At borgeren tilbydes rehabiliteringsophold, der giver mulighed for vurdering af behov for fremtidige tilbud.

Opfølgning

Borgerens handleplan og færdigheder revurderes typisk hver 14. dag med henblik på udskrivning eller videre handlingsforløb.

Klageadgang

Social- og Sundhedsudvalget, Herning Kommune.

Klagen sendes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Planlagt aflastningsophold §84, stk 1
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 84 stk. 1 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for aflastning af pårørende, der passer en person med væsentligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
Hvad er formålet med ydelsen? At aflaste pårørende og dermed være medvirkende til at sikre, at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan blive boende i eget hjem længst muligt.
Betingelser for bevilling af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel vurdering.

Ydelsen tildeles ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person.

 • Vedkommende har typisk en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Det er en forudsætning for tildeling af ydelsen, at den plejekrævende person ikke kan opholde sig alene i eget hjem med øvrige tilbud.

Borgeren vil typisk være beskrevet i funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog, og plejen vil typisk foregå i samarbejde med hjemmeplejen.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Sygepleje og pleje
 • Sociale aktiviteter
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse)
 • Hverdagsrehabilitering
Hvad indgår ikke i ydelsen?

 Transport til/fra hjemmet.

Ydelsens omfang

Der bevilges typisk aflastningsophold i 3 uger pr. år.

Opholdet kan fordeles over året, fortrinsvis i hele uger fra mandag til søndag, efter nærmere aftale med Visitationsenheden.

I helt særlige tilfælde kan der søges om 2 ugers ekstra aflastningsdage.
Hvor tilbydes opholdet

De konkrete tilbud oplyses ved henvendelse til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Rehabiliteringscentret benyttes normalvis ikke til aflastningsophold.

Hvad koster opholdet

Der er fastlagt en egenbetaling pr. døgn for midlertidige ophold.

Betalingen reguleres 1 gang årligt.
Særlige forhold, der skal tages hensyn til
 • Borgeren medbringer selv tøj, toiletartikler, medicin, evt. doseringsæske, medicinliste fra hjemmejournal, inkontinenshjælpemidler mv.
 • Borgeren/pårørende skal selv sørge for vask af tøj under indlæggelsen. Ydelsen kan evt. købes på stedet til gældende priser.
Kvalitetsmål Der foretages en løbende revurdering på behov for planlagt aflastning i forbindelse med revurdering af andre ydelser
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.

Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Daghjem - personalestøttet aktivitet og motion
Emne Indhold
Lovgrundlag

 Servicelovens §84:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne."

Hvem kan få tilbud om personalestøttet aktivitet eller daghjem?
 • Du har brug for motivation og støtte til deltagelse i aktiviteter, motionstilbud og socialt samvær
 • Du har begyndende udfordringer med at mestre kognitive, fysiske og sociale færdigheder.
 • Du har brug for støtte til din egenomsorg.
 • Dine nærtstående har brug for afløsning.
 • Du kan indgå i gruppesammenhænge og profitere af indholdet i daghjemstilbuddet.
Hvad er formålet med personalestøttet aktivitet eller daghjem?
 • At støtte dig i at deltage i meningsfulde aktiviteter og motionstilbud og give mulighed for samvær på aktivitetscentre og/eller i daghjem
 • At bidrage til at din hverdag fungerer
 • At aflaste/afløse dine nærtstående
 • At støtte dig i at opretholde din nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt.
 • Forebygge tab af færdighedsevne.
 • Forebygge ensomhed
Hvordan opfylder vi formålet?

Vi hjælper dig med redskaber til at opnå en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv. Du får hjælp til at deltage i aktiviteter og motionstilbud, der giver mening for dig.

Hvad kan indsatsen indeholde?

Personalestøttede aktiviteter eller ophold i et daghjem foregår i dagtimerne i trygge og overskuelige rammer.

 • Kompenserende støtte og hjælp til at kunne indgå i aktiviteter, motion og socialt samvær - tilpasset dit behov.
 • Støtte til struktur i din hverdag på centret - både før, under og efter aktiviteter.
 • Støtte til varetagelse af din egenomsorg.
Hvad indeholder indsatsen ikke
 • Genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder (§86), der forudsætter ergo- eller fysioterapeutisk udredning og intervention. Indsatser efter §86 skal bevilges særskilt.
 • Individuelle aktiviteter udenfor aktivitetscenteret og daghjemmet.
 • Transport, hvis du selv er i stand til at transportere dig til aktivitetscentret.
Indsatsens omfang

Omfanget kan variere fra halve til hele hverdage og afhænger af din konkrete situation.

Transportmuligheder efter en individuel vurdering.

Indsatsen og omfanget tilpasses løbende individuelt og efter aftale med dig og eventuelt dine nærtstående. Indsatsen evalueres som minimum én gang årlig.

Hvordan får jeg tilbud om træning

Når du eller dine nærtstående oplever behov for støtte til deltagelse i aktiviteter og socialt samvær, Skal I kontakte afdelingen "Træning og Aktivitet" (TAK)

Kontaktoplysninger til TAK:

 • Område Øst: Tlf.: 96285454
 • Område Syd: Tlf.: 96285664
 • Område Nord: Tlf.: 22355706
 • Område Vest: Tlf.: 96285971

Når du eller dine nærtstående oplever et behov for daghjem skal I kontakte Visitationsenheden i Herning Kommune.

Efterfølgende vil personalet fra aktivitetscentret eller en visitator i samarbejde med dig (jer) vurdere din situation og om du er i målgruppen for et daghjems- eller aktivitetscentertilbud.

Bevilges du personalestøttede aktiviteter vil du modtage uddybende information omkring indholdet i tilbuddet.

Bevilges du ophold i daghjem får du tilsendt en skriftlig afgørelse.

Hvad skal jeg betale?

Deltagelse i personalestøttede aktiviteter kræver et medlemskort med egenbetaling. Prisen på medlemskortet er fastlagt politisk.

Du skal betale for eventuel mad, drikke og transport efter gældende takster. Hertil kommer eventuelle udgifter til materialer og udflugter.

Godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 11. september 2019.