Magtanvendelse

Ind imellem kan det være nødvendigt at bruge magt. Læs om, hvad magtanvendelse kan være, og hvornår det er lovligt at bruge magt.

Målgruppen for reglerne om magtanvendelse er borgere med en betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som får støtte efter Servicelovens bestemmelser.

Magtanvendelser kan tages i anvendelse for at sikre borgerens omsorg, tryghed, sikkerhed og værdighed.

Magtanvendelse kan kun anvendes, hvis lovens betingelser er opfyldte, samt at alle socialpædagogiske tiltag er afprøvet, og alle mindre indgribende metoder er forsøgt.

I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har myndigheden i forhold til reglerne om magtanvendelser på voksenområdet.

Du kan læse om reglerne for magtanvendelse i Servicelovens kapitel 24, 24a og 24 b.


Når der anvendes en magtanvendelse, må det alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet eller andre.

Før enhver form for magtanvendelse, skal personalet forsøge at opnå borgerens frivillige medvirken.

Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte.

Magtanvendelsen skal være så skånsom og kortvarig som muligt og med størst mulig hensyntagen til borgeren og andre tilstedeværende, så der ikke sker unødig krænkelse eller ulempe.


Når der er anvendt en magtanvendelse, skal det altid registreres og indberettes til personaleledere og Kommunalbestyrelsen. For sociale tilbud skal der også indberettes til Socialtilsynet.

Registreringer og indberetninger skal bruges på tilbuddet som et vigtigt element i læring og refleksion til, hvordan magtanvendelse i fremtiden vil kunne undgås ved brug af socialpædagogiske metoder.

Indberetningerne til Kommunalbestyrelsen og Socialtilsynet har til formål at påse, om indberetningerne giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.


Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det har været i orden at anvende en magtanvendelse i en bestemt situation, kan du henvende dig til Tilsynsenheden, som vil modtage din klage og give dig råd og vejledning i forhold til den videre sagsbehandling.

Nogle klager skal Kommunalbestyrelsen selv tage stilling til, og andre skal videresendes til Ankestyrelsen.


Kontaktinfo

Mia Gry Terkelsbøl Mortensen
Tilsynskonsulent/Socialrådgiver
Send e-mail til tilmm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.