Individuel vurdering med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden

Her kan du læse om det bærende princip - individuel vurdering med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden.

Sagsbehandlingen er afgørende for kommunens indsats på det specialiserede socialområde.

I Herning Kommune anvendes voksenudredningsmetoden til afdækning af det konkrete støttebehov og graduering af støtte. Voksenudredningsmetoden i Herning Kommune er IT-understøttet.

Metoden er baseret på en helheds­vurdering af borgerens samlede situation. I vurderingen afdækkes både ressourcer og udfordringer i forhold til borgerens fysiske, psykiske og sociale funktion. Der vurderes endvidere ud fra temaerne mobilitet, egenomsorg, kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, sundhed, beskæftigelse, netværk og omgivelsernes betydning.

Udredningen foregår med fokus på borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer. Ofte er det relevant, at der indhentes udtalelser fra læge, arbejdsgiver, netværk m.m. På den måde sikrer vi, at alle de væsentlige faktorer "rundt om" borgerens liv er afdækket, og at der foretages en individuel udredning og vurdering af behovet for hjælp og støtte, så der kan iværksættes den bedst mulige løsning i hver enkelt sag.

Helhedsvurderingen resulterer i en samlet faglig vurdering og en angivelse af den enkeltes samlede funktionsevnenedsættelse:

A: - Intet problem

B: - Let problem

C: - Moderat problem

D: - Stort problem

E: - Fuldstændigt problem

Nedenstående ydelsesoversigt viser, hvilke tilbud, der som udgangspunkt, (jf. Lov om Social Service) er mulighed for at visitere til, ud fra vurderet funktionsnedsættelse:

 

 

Hvis helhedsvur­deringen viser, at det er nødvendigt at igangsætte en social indsats, er udredningen også ud­gangspunktet for at fastsætte mål for den konkrete indsats. I hver enkelt sag opstilles specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte mål - i form af en individuel handleplan efter service­lovens § 141. Denne handleplan skal sikre, at det er tydeligt, hvilke mål der arbejdes hen imod.

I Herning Kommune følger vi systematisk op på indsatsen, jf. vedtagne opfølgningsstrategi.

Dvs. målene revideres løbende, så indsatsen kan afsluttes eller ændres, når målet opfyldes, eller behovene ændrer sig. Den konkrete vurdering af den enkelte borgers behov tager sit udgangspunkt i Service­lovens bestemmelser og i den service, som kommunalbestyrelsen har fastsat inden for lovens rammer.

Det er kommunens vision at fremme indsatser, hvorved borgeren føler sig positivt forpligtet til at deltage som ekspert i eget liv.

Det kræver bl.a., at medarbejderne indretter deres relation og kommunikation til borgeren på en måde, hvor borgeren systematisk medtænkes som en reel samarbejdspartner.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail