Effekt og økonomisk ansvarlighed

Her kan du læse om det bærende princip - effekt og økonomisk ansvarlighed.

Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer et fagligt, juridisk og økono­misk hensyn. Det betyder, at der skal være fokus på, om den indsats, der iværk­sættes, har den ønskede effekt i forhold til borgerens behov og de fastsatte mål for indsatsen, samtidig med at indsatsen sikrer en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Før en indsats iværksættes, skal der være en begrundet formodning om, at målene med indsat­sen kan nås. Og der skal løbende følges op på effekt, og om målene nås. I modsat fald skal målene eller indsatsen justeres. Ved at sætte fokus på effekten af den sociale indsats iværksæt­ter vi både den bedst mulige indsats for borgeren samtidig med, at vi sikrer, at skatteborgernes penge anvendes bedst muligt.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail