Alle har ret til at være en del af lokalsamfundet

Her kan du læse om det bærende princip - alle har ret til at være en del af lokalsamfundet.

I Herning Kommune ønsker vi at understøtte inklusionsperspektivet. Vi ønsker derfor at styrke og inddrage netværket omkring den enkelte, at understøtte hjælp fra frivillige og tilbyde lokale løsninger. Vi vil til stadighed arbejde med at udvikle nye lokale tilbud, der giver mulighed for at vælge den mindst ind­gribende indsats i relation til borgerens udfordringer.

Støtten til borgere med en funktionsnedsættelse iværksættes som hovedregel i borgerens egen bolig, idet vi anser ophold i et botilbud som en indgribende foranstaltning over for borgeren og dennes pårørende. I Herning Kommune forsøger vi derfor at finde de bedst mulige løsninger, hvor borgeren kan blive i lokalområdet og så vidt muligt i egen bolig.

Vi anerkender dog, at der er borgere, der har brug for en massiv og stærkt specialiseret indsats, og at disse borgere kan have behov for døgnstøtte eller botilbud.

Den bedste hjælp kan ofte være en kombination af flere tilbud. Det er målet, uanset funktionsnedsættelse, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt, så hjælpen i videst muligt omfang kan reduceres eller afsluttes over tid.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail