Henvisning fra andre afdelinger

Her kan du læse om overgangen og henvisning fra andre afdelinger til Visitationsafdelingen i Handicap og Psykiatri.

Overgang vedr. ansøgning om tilbud jf. Serviceloven

I forbindelse med overgange, hvor ansøgninger til Servicelovens tilbud, skal behandles i Visitationsafdelingen i Handicap og Psykiatri (VHP) frem for i BSK, er denne beskrivelse tænkt som en hjælp til, at alle er klar over sagsgangen ift. dette.

(OBS: Visitation til REVA, CEB, Ung Verden/CEB Bo afklaring eller Unge Team ligger fortsat i BSK.)

For alle sager gælder, at den sagsbehandler, der modtager henvendelsen - enten i BSK eller i VHP - er ansvarlig for at afklare, hvor sagen skal behandles - ALTSÅ det er IKKE borgeren, der skal finde rundt i systemet, men sagsbehandleren der har den opgave.

Udgangspunktet er generelt, at ydelser efter Lov om Aktiv Beskæftigelse går forud for ydelser efter Serviceloven.

Som udgangspunkt kan henvendelser opdeles i to:

  1. Sager, hvor der er behov for afklaring ift. om problematikken, kan afhjælpes via LAB-loven.
  1. Sager, hvor der udelukkende skal ske afklaring ift. om problematikken, kan afhjælpes via Serviceloven.

Ad.1.
Sker henvendelsen direkte til BSK, afklarer BSK borgerens funktionsevne, indkalder borgeren til samtale, udarbejder anamnese, indhenter helbredsoplysninger, jf. normal udredningsprocedure i BSK.

Vurderes det efterfølgende, at borgerens problematikker ikke kan afhjælpes via LAB-lovens tilbud, udfyldes "skema til ansøgning om tilbud jf. Serviceloven", og dette skema sendes til VHP.

Sker henvendelsen til VHP, tager sagsbehandler kontakt til BSK og drøfter sagen. Det videre forløb jf. ovenstående træder i kraft, og BSK tager kontakt til borgeren.

Når der er truffet afgørelse i sagen, sker der en gensidig orientering.

Ad 2.
Sker henvendelsen til VHP, behandles ansøgningen i VHP, og der sker ingen yderligere udveksling til BSK.

Sker henvendelsen til BSK, afklarer den, der modtager henvendelsen i BSK, hvad henvendelsen drejer sig om, udfylder skemaet til VHP og sender denne med relevante oplysninger til koordinatoren i VPH via mail: vhp@herning.dk