Behandling af klager

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde sig, hvis du vil klage over en afgørelse.

Når borgeren modtager en afgørelse på en ansøgning, behandlet i handicap og psykiatri, vil der altid være vedlagt en skriftligt klagevejledning.

Borgerens klage kan indgå mundtligt såvel som skriftligt.

Klagen skal være os i henne senest 4 uger efter borgerens modtagelse af afgørelsen. Klagen behøver ikke at blivebegrundet, men der kan blot oplyses, at afgørelsen ankes.

Efter modtagelsen af klagen, forholder vi os til evt. nye oplysninger, samt genbehandler sagen på visitationsmøde. Efterfølgende gives der besked til borgeren om sagens udfald.
Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen videre til Ankestyrelsen i Ålborg, som så behandler klagen. Ankestyrelsen informerer både borger og Kommune når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail