Overgang fra barn til voksen

Her kan du læse om de foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med overgangen fra barn til voksen.

For at sikre at overgangen fra barn til voksen sker så smidigt som muligt, har Handicap og Psykiatri udarbejdet en pjece med nogle af de praktiske ting, man som ung handicappet (samt forældre) bør være opmærksom på inden det fyldte 18.

Se pjece i boksen Mere Info.

Unge-netværk

For også at lette overgangen for de borgere, hvor støttebehovet allerede opstår i barndommen, er der afdelingerne i mellem særligt fokus på overgangen fra barn til voksen ved det 18. år. Således forberedes borgeren og de pårørende senest ved det fyldte 17. år på de ændringer i støtten, der evt. kommer, i forbindelse med overgangen til voksenområdet.

I Herning Kommune er der nedsat et Ungenetværk, som består af medarbejdere fra Børn- og Ungeafdelingen, Sundhed og Ældre-afdelingen, Beskæftigelsesafdelingen samt Handicap og Psykiatri-afdelingen. Her mødes relevante sagsbehandlere som kompetente medarbejdere/ ledere fra de enkelte afdelinger og drøfter den enkelte borgers sag og overgang til voksenlivet.
Møderne afholdes hver 14. dag og Borgerens sag kommer på - allersenest ved det fyldte 17½  år.