Målgruppe

Her kan du læse om målgruppen for Handicap og Psykiatri.

Målgruppen for Handicap og Psykiatri (HOP) er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger borgere, der har behov udover, hvad der må anses for at være en del af en almindelig livscyklus (som f.eks. let/middel depression, skilsmisse, sorg/krise etc.)

Det er ikke en konkret diagnose, der afgør, om en borger er i målgruppen til HOP, men omfanget af borgerens funktionsnedsættelse. Ofte vil målgruppen til HOP være borgere med en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

 • En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svære depressioner, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.)
 • Udviklingshæmning (så som Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning)
 • En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Aspergers syndrom)
 • Hjerneskade (medfødte eller erhvervet)
 • Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats.
 • Alvorlig misbrugsproblematik (alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.)
 • Socialt udsatte med "særlige sociale problemer" (hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd, evt. kombineret med psykosociale problemstillinger.). 

Stillingtagen til en ansøgning tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, og der foretages altid en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og den aktuelle situation.

Lovgrundlag - Opgavefordeling

Borgerne på handicap- og psykiatriområdet har sammensatte behov og er ofte i kontakt med flere forskellige afdelinger på samme tid. Der er fastlagt en overordnet opgavefordeling mellem

 • Handicap og Psykiatri
 • Sundhed og Ældre
 • Beskæftigelsesafdelingen

Handicap og Psykiatri visiterer til følgende paragraffer efter Lov om Social Service:

§ 84 - Aflastning

§ 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem

§102 - Tilbud af behandlingsmæssig karakter

§103 - Beskyttet Beskæftigelse

§104 - Aktivitets- og samværstilbud

§107 - Midlertidige Botilbud

§108 - Længerevarende Botilbud

Handicap og Psykiatri udarbejder handleplaner efter Lov om Social Service § 141 på de borgere, som tilbydes en indsats efter ovennævnte paragraffer, eller som har ophold på et forsorgshjem efter Servicelovens § 110, og som måtte have ønske om handleplan.

Handleplanen angiver formålet med indsatsen, indholdet af ydelsen samt varigheden af denne, og såfremt der er magtanvendelser, indarbejdes der ligeledes arbejdspunkt for nedbringelse/undgåelse af disse. Dette sker i samarbejde med Herning kommunes Tilsynsenhed.

Herudover varetager sagsbehandlerne i Handicap og Psykiatri det personrelaterede tilsyn og opfølgning på indsatsen, i henhold til Servicelovens §148 stk.2.

Misbrugscenter Herning tilbyder stofmisbrugs- samt alkoholbehandling efter henholdsvis Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141. Kontakt Misbrugscenter Herning på tlf.: 96 28 49 99.

Handicap og Psykiatri har et tæt samarbejde med bl.a. Børn og Unge, Beskæftigelse samt Sundhed og Ældre, idet vi på nogle områder har ydelser, der komplementerer, eller er subsidiær hinanden.
Vi har derfor en tæt dialog afdelingerne i mellem og tager altid udgangspunkt i nedenstående bærende principper:

Borgeren er i centrum

 • Herning Kommune agerer som en enhed, der støtter og hjælper borgeren
 • Herning Kommune sikrer, at færrest mulige medarbejdere er aktører i sagsforløbet
 • Herning Kommune møder borgeren med forventninger i et aktivt medborgerskab
 • Herning Kommune fokuserer på mindst indgribende tilbud

 

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail