Afgrænsning

Her kan du få information om målgruppen for Handicap og Psykiatri.

Målgruppen for Handicap og Psykiatri er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil sige borgere, der har behov udover, hvad der må anses for at være en del af en almindelig livscyklus (som f.eks. let / middel depression, skilsmisse, sorg/krise etc.).

Det er ikke en konkret diagnose, der afgør, om en borger er i målgruppen til HOP, men omfanget af borgerens funktionsnedsættelse. Ofte vil målgruppen til HOP være borgere med en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

 • En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.).
 • Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning).
 • En udviklingsforstyrrelse (autisme, Aspergers syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.).
 • Hjerneskade - (medfødte eller erhvervet).
 • Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats.
 • Alvorlig misbrugsproblematik (alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.).
 • Socialt udsatte "særlige sociale problemer" (hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd / evt. kombineret med psykosociale problemstillinger).

Stillingtagen til en ansøgning tager altid udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Og der vi foretager en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og den aktuelle situation.

Mulighederne for at iværksætte indsatser inden for normalområdet, f.eks. beskæftigelses- og uddannelsesområdet, skal altid afdækkes og afprøves forud for, at der eventuelt igangsættes støtte på det specialiserede socialområde.

Borgere med funktionsnedsættelse på grund af nedenstående diagnoser / problematikker, henvises til andre afdelinger i Herning Kommune:

 • Psykisk sårbarhed
 • Fysisk handicappede / syge, der udelukkende har behov for fysisk støtte
 • Huntingtons Chorea
 • Multipel sclerose og lignende
 • Alkoholdemente uden aktivt misbrug
 • Sygeplejefaglige ydelser til respirationspatienter

Lovgrundlag og afgrænsning til andre afdelinger:

Handicap og Psykiatri har visitationskompetence til følgende paragraffer:

Lov om Social service:

 • § 84 Aflastning / afløsning
 • § 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem
 • §101 Stofmisbrugsbehandling
 • §103 Beskyttet beskæftigelse
 • §102 Behandlingstilbuddet
 • §104 Aktivitets- og samværstilbud
 • §107 Midlertidige Botilbud
 • §108 Længerevarende Botilbud
 • Opfølgning på §110 Forsorgshjemområdet

Sundhedsloven:

 • §141: Alkoholbehandling

Sundhed og Ældre har visitationskompetence til følgende paragraffer:

Lov om Social service:

 • § 83 Personlig pleje / praktisk hjælp
 • § 84 Aflastning / afløsning
 • § 94 Selvvalgt hjælp
 • § 95-96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • § 97 Ledsagerordning (herunder § 85 til ikke selvvalgte aktiviteter)
 • § 98 Kontaktperson for døvblinde
 • § 100 Nødvendig merudgifter
 • § 112 Hjælpemidler
 • § 113 Forbrugsgoder
 • § 116 Boligændringer
 • § 118 Pasningsorlov
 • § 119-122 Plejeorlov til pasning af døende
 • § 192 Plejehjem / Plejebolig

Sundhedsloven:

 • § 131 Omsorgstandpleje
 • § 138 Hjemmesygepleje
 • § 170 Kørsel til læge/speciallæge for pensionister

Lov om Trafikselskaber:

 • § 11 Individuel handicapkørsel

Beskæftigelsesafdelingen har visitationskompetence indenfor:

 • Lov om Aktivbeskæftigelse
 • Lov om aktiv socialpolitik

 

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail